Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Wyprawka Szkolna

11-08-2009

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2009/2010

1. Uprawnieni:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielania uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum.
Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), czyli nie przekracza 351,00 zł.
Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium 351,00 zł, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas I – III szkoły podstawowej i I gimnazjum.

2. Wnioski:
Wnioski są dostępne w sekretariatach poszczególnych szkół.
Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów lub uzasadnieniem (w przypadku, gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010.

3. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

1. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
2. W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania;
b) w przypadku rolników – nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 207,00 zł;
c) zaświadczenie o pobieranych zasiłkach z pomocy społecznej;
d) potwierdzenie Powiatowego Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (decyzja, karta gotowości, zaświadczenie);
e) w przypadku pobierania emerytury lub renty – odcinek świadczenia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
f) w przypadku alimentów (otrzymywanych dobrowolnie lub w wyniku egzekucji) - kopia wyroku zasądzającego wielkość alimentów, ewentualnie przekazy/przelewy. W przypadku nieściągalności lub częściowej ściągalności - zaświadczenie komornicze;
g) w stosunku do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych za dochód uważa się dochód z poprzedniego roku kalendarzowego podzielonego przez ilość miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego;
h) w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ryczałt i karta podatkowa) za dochód przyjmuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w formie zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Od 1 stycznia 2009r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 1915,80 zł (60% z kwoty 3193,00 zł).

4. Maksymalna wartość przyznanej pomocy:
a) 150 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej;
b) 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej;
c) 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;
d) 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum.
5. Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w sekretariatach szkół w terminie do 10 września 2009r.
6. Zwrot poniesionych kosztów:
1) zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników będzie dokonany po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt 4 (faktura wystawiona na rodzica).
2) w przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów (np. przez radę rodziców) koszty zakupu podręczników zwracane będą po przedłożeniu dowodu zakupu wraz z potwierdzeniem zakupu wystawionym przez kupującego oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
c) adres szkoły,
d) wykaz zakupionych podręczników,
e) kwotę zakupu,
f) datę zakupu,
g) czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.
Dokument powinien dodatkowo zawierać podpis rodzica potwierdzający odbiór kompletu podręczników.
Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Dodatkowo dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł, ponieważ w tej sprawie decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do otrzymania pomocy podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Dowody zakupu podręczników w postaci oryginałów faktur i rachunków będą przedkładane dyrektorowi danej szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i zasad przyjmowania faktur oraz przekazywania ich wraz z listami do wypłaty zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: