Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Konkurs na projekt "witacza" powiatu leżajskiego

26-10-2009

Szanowni Mieszkańcy powiatu leżajskiego zwracamy się do Państwa z propozycją udziału w konkursie na opracowanie projektu „witacza” powiatu leżajskiego.

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu wybierzemy projekt, który zachęci turystów, gości i inne osoby do odwiedzin pięknej Ziemi Leżajskiej.

Regulamin konkursu na opracowanie projektu „witacza” dla powiatu leżajskiego.

  1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie projektu „witacza” jest Starostwo Powiatowe
z siedzibą w Leżajsku, ul. Kopernika 8.

  1. Cel konkursu

Celem konkursu jest opracowanie projektu „witacza”, który stanie się znakiem rozpoznawczym Powiatu Leżajskiego.
Witacz – konstrukcja ustawiana przy drogach wjazdowych i wyjazdowych do miasta, gminy, powiatu, regionu. Jego zadaniem jest efektownie przywitać wjeżdżających gości i zachęcić do zwiedzania, inwestowania i dłuższego pobytu.

  1. Uczestnicy konkursu

a) konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Powiatu Leżajskiego,
b) do konkursu mogą przystąpić osoby niepełnoletnie mające pełnoletniego opiekuna.

  1. Wymagania

Projekt powinien spełniać następujące wymagania:
a) pomysł na „witacz” powinien uwzględniać cechy szczególne regionu i nawiązywać do jego specyfiki,
b) jednym z jego elementów powinien być symbol lub motyw z herbu powiatu,
c) należy wyeksponować ciekawostki i walory regionu,
d) „witacz” powinien być czytelny,
e) należy unikać wyrażenia : „powiat żegna”.

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a) wraz z projektem należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu, która stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu,
b) nadesłanie pracy oznacza akceptację przez autorów warunków niniejszego regulaminu,
c) na konkurs Uczestnik składać może jedynie projekt własnego autorstwa,
d) projekt można składać w wersji papierowej lub elektronicznej wraz z opisem technicznym (przewidywany rodzaj materiałów, konstrukcja, kolorystyka, wymiary),
e) praca nie może naruszać praw autorskich innych osób,
f) materiały przesłane na konkurs staja się własnością Starostwa Powiatowego w Leżajsku,
g) do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty wcześniej publikowane, istniejące znaki graficzne oraz zastrzeżone znaki towarowe itp.,
h) laureaci konkursu przenoszą wszelkie prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji dotyczące swoich projektów na rzecz organizatorów,
i) złożone projekty nie podlegają zwrotowi.

  1. Miejsce i termin składania prac konkursowych

a) karta zgłoszenia do konkursu oraz niniejszy regulamin dostępne będą na stronie internetowej Starostwa www.starostwo.lezajsk.pl
b) prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście do dnia 30 listopada 2009 r. na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy Międzynarodowej
z dopiskiem „Projekt witacza”
tel. 017 242 10 53
lub drogą elektroniczną: promocja@starostwo.lezajsk.pl
c) ważna jest data stempla pocztowego,
d) koszty dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik konkursu,
e) prace konkursowe, nie spełniające wymagań lub nadesłane po upływie terminu, nie będą brane pod uwagę.

  1. Kryteria oceny:

Komisja konkursowa powołana przez Starostę Leżajskiego dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami, przyznając punktu w każdym kryterium oceny:
a) kreatywność, komunikatywność, oryginalny charakter projektu, max. 50 pkt.
b) zgodność z ideą projektu, max. 25 pkt
c) walory plastyczne projektu, max. 15 pkt
d) estetyka, max. 10 pkt
Zadaniem Komisji jest ocena nadesłanych prac oraz wyłonienie 3 projektów, które zdobędą największą ilość punktów.

  1. Nagrody:

Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami w wysokości:
I miejsce 1 000 zł brutto ilość zdobytych punktów 90-100
II miejsce nagroda rzeczowa ilość zdobytych punktów 70-89
III miejsce nagroda rzeczowa ilość zdobytych punktów 50-69

  1. Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 r. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Autor nagrodzonego projektu zostanie poinformowany o zwycięstwie listownie i telefonicznie.

  1. Informacje dodatkowe

a) organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
b) sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: