Home Map Tel

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

14-11-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przypomina o ustawowym zakazie palenia odpadów w piecach domowych.
Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za palenie odpadów, zgodnie z art. 19 i art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.), grozi kara aresztu od 5 do 30 dni lub kara grzywny od 20 do 5000 złotych.
Nie wolno spalać w piecach domowych szczególnie odpadów z tworzyw sztucznych tj. plastikowych butelek i pojemników, plastikowych toreb z polietylenu, zużytych opon, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, oraz papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), apeluję, aby w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni materiał opałowy, poza opałem także: papier, tekturę i drewno, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury oraz odpady z gospodarki leśnej.

Przypominany, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), z każdej nieruchomości na terenie gminy odbierane są odpady komunalne z obowiązującą stałą opłatą niezależnie od ich ilości.
Spalanie odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych, skutkiem tego jest cofanie się tlenku węgla co może doprowadzić do zaczadzenia bądź pożaru.
W celu wyeliminowania procederu spalania odpadów Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie będzie przeprowadzał stosowne kontrole.
Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów proszę o niezwłoczne zawiadomienie Policji.
 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: