Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LIX sesja Rady Miejskiej

25-01-2018

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:


1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z LVI i LVII sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Ślubowanie radnego.
6.    Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna za rok 2017.
7.    Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna za 2017 rok.
8.    Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w 2017 roku.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    odwołania Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych,
2)    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,
3)    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Rady Miejskiej,
4)    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
5)    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Nowa Sarzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
6)    w sprawie uchwalenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
7)    w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/339/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 292.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów,
8)    w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
9)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu,
10) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok.
   10. Interpelacje i zapytania radnych.
   11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
   12. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: