Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

30-01-2018

I.    Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na rok szkolny 2018/2019.

 

W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miasto i Gmina Nowa Sarzyna nadal będzie dysponowała wolnym miejscami.

 

Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które:

1)   w roku 2018 kończy 3 lata (urodzone w roku 2015),

2)   w roku 2018 kończy 4 lata (urodzone w roku 2014),

3)   w roku 2018 kończy 5 lat (urodzone w roku 2013),

4)   w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012).

 

Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej może być przyjęte dziecko, które:

1)   w roku 2018 kończy 5 lat (urodzone w roku 2013),

2)   w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012).

 

Kryteria rekrutacji

W art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zostały określone jednolite zasady rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, zamieszkałych na terenie danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, zostaje przeprowadzony pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)   wielodzietność rodziny kandydata,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, zostaje przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego zawierający następujące kryteria:

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Zatrudnienie rodziców kandydata lub nauka rodziców w trybie dziennym

 

10 pkt

Oświadczenie o  zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców kandydata

2.

Zadeklarowany we wniosku czas pobytu kandydata w przedszkolu /oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

2 pkt za każdą deklarowaną godzinę ponad 5

Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola

3.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

10 pkt

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego

4.

Zamieszkanie kandydata i jego rodziców, opiekunów prawnych lub rodzica wychowującego kandydata w obwodzie danego przedszkola/szkoły podstawowej

15 pkt

 Oświadczenie o zamieszkaniu

 

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

 

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

 

do 28 marca 2018 r.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 4 kwietnia 2018 r.

 

do 11 kwietnia 2018 r.

 

od 28 maja 2018 r.

do 4 czerwca  2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 

od 12 kwietnia 2018 r.

 

do 17 kwietnia 2018 r.

 

od 5 czerwca 2018 r.

do 11 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

18 kwietnia 2018 r.

 

 

 

12 czerwca 2018 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 19 kwietnia 2018 r.

 
do 27 kwietnia 2018 r.

 

od 13 czerwca 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

 

30 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

21 czerwca 2018 r.

 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego.

 

Karta zgłoszenia dziecka

 

Karta zgłoszenia dziecka oraz wzory wymaganych oświadczeń i deklaracji są dostępne w danym przedszkolu i publicznej szkole podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

II. Nabór do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Kryteria rekrutacji

 

W art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zostały określone zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Zgodnie z treścią niniejszego artykułu do klasy pierwszej  publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się uczniów zamieszkałych w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów:

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu

danej szkoły

10 pkt

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu

danej szkoły

2.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej  w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

10 pkt

Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

3.

Niepełnosprawność  jednego  lub obojga rodziców kandydata albo jego opiekunów prawnych

15 pkt

 Orzeczenie o niepełnosprawności

 

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

 

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

 

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

 

do 6 kwietnia 2018 r.

 

 

 

od 21 maja 2018 r.

 

do 30 maja  2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

od 9 kwietnia 2018 r.

 

do 19 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

od 4 czerwca 2018 r.

 

do 14 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

20 kwietnia 2018 r.

 

 

 
15 czerwca 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 23 kwietnia 2018 r.

do 30 kwietnia 2018 r.

 

od 18 czerwca 2018 r.

 

do 25 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

 

 

7 maja 2018 r.

 

 

 

 

26 czerwca 2018 r.

 
Wniosek o przyjęcie

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne w danej publicznej szkole podstawowej.

 

 


Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: