Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LXI sesja Rady Miejskiej

22-03-2018

Zawiadamiam, że w dniu 26 marca  2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:


1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3.    Informacja z działalności Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Sp.  z o.o. za 2017 r.
4.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie za rok 2017.
6.    Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Sarzyna w 2017 roku.
7.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o liczbie i kwocie dokonanych umorzeń, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Nowa Sarzyna lub jej jednostkom organizacyjnym w 2017 r.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna w 2018 roku,
2)    ustalenia granic sołectw Łętownia, Łętownia - Gościniec i Majdan Łętowski,
3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
4)    podziału miasta i gminy Nowa Sarzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
5)    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych na terenie miejscowości Łętownia i Tarnogóra,
6)    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych na terenie miejscowości Tarnogóra na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie,
7)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
8)    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1238 R Maleniska-Łętownia w sołectwie Łętownia i Wola Zarczycka”,
9)    utworzenia Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie,
10)     opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna,
11)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach publicznych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć,
12)     określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna,
13)    wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Nowa Sarzyna weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną EUREKA w ramach umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym Spółdzielni Socjalnej EUREKA z siedzibą w Nowej Sarzynie,
14)     zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok,
15)     zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11.     Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: