Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Informacja ARiMR

11-06-2018

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej

na operacje typu

„Premie dla młodych rolników”

w ramach poddziałania

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.

 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 z późn. zm.).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

·      w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;

·      posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;

·      przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha;

·      przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym;

·      przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;

·      najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej 13 000 - 150 000 euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej).

 

Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 zł. i wypłaca się ją w dwóch ratach:

·      I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy - po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana ta decyzja, w terminie
9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,

·      II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy - po realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

 

 

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw

 

Nabór wniosków - w okresie 18 czerwca - 17 lipca 2018r., w tym roku funduszy ma wystarczyć dla niemal 55 tys. gospodarstw. 

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – kto może skorzystać?

 

Z 60 tys. złotych dotacji w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” będzie mógł skorzystać rolnik lub współmałżonek rolnika, o ile spełni kilka warunków: 

 • jest pełnoletni 
 • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej (ESU) poniżej 10 tys. euro
 • zadeklaruje do dopłat obszarowych posiadane użytki rolne i zostanie mu przyznana jednolita płatność obszarowa co najmniej w roku składania wniosku o przyznanie premii
 • złoży wraz z wnioskiem odpowiedni biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa 
 • co najmniej od 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku podlega nieprzerwanie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (z mocy ustawy i na wniosek) i w okresie 12 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do CEIDG

Ten ostatni warunek w praktyce oznacza, że będzie dostępna dla rolników, którzy 2 pełne miesiące przed złożeniem wniosku nie pracowali zawodowo oraz dla tych, którzy pełny rok przed złożeniem wniosku nie prowadzili firmy. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – za co punkty przyzna ARiMR? 

Inaczej niż w poprzednim naborze, nie będzie punktów za odpowiednie kwalifikacje zawodowe rolnika.

Żeby uzyskać wsparcie należy uzyskać minimum 7 punktów.
W naborze na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w 2018 roku punkty będą przyznawane za:

- uczestnictwo w unijnym systemie jakości – 2 punkty.

- produkcja roślin wysokobiałkowych (na min. 1 ha) – 1 punkt.

- inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą – 2 punkty.

- udział w szkoleniu i korzystanie z usług doradczych po 0,25 punktu za każde, jednak nie więcej niż 1 punkt.

- prowadzenia działań w zakresie przygotowań do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 1 punkt.

- prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 2 punkty.

- udział w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów – 1 punkt.

- udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub równy 66% - 1 punkt.

- innowacyjność za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt – po 1 punkt za każdy z tych obszarów, jednak nie więcej niż 2 punkty.

- docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

a) powyżej 20 tys. euro – 5 punktów;

b) w przedziale 16-20 tys. euro – 4 punkty;

c) w przedziale 12-16 tys. euro – 2 punkty.

- wiek (w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ma więcej niż 40 lat) – 1 punkt.

- zmiana kierunku produkcji – 2 punkty.

- inwestycja w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu – przyznawane punkty na podstawie wykazu z załącznika nr 1 do rozporządzenia.

- okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy podlegania ubezpieczeniu w KRUS i nie prowadzenie w tym okresie żadnej działalności gospodarczej – 2 punkty.

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – na co można przeznaczyć 60 tys. zł dotacji?

Pomoc będzie przyznawana w wysokości 60 tys. zł i zostanie wypłacona w 2 ratach:

 1. I rata wynosi 80% całkowitej wartości pomocy, czyli maksymalnie do 48 tys. zł; wypłacana po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.
 1. II rata stanowiąca 20% całkowitej wartości pomocy czyli do 12 tys. zł, którą rolnik otrzyma po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność o II ratę.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

Środki z dotacji z „Restrukturyzacja małych gospodarstw” można zatem przeznaczyć na: 

 • przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe i obrotowe
 • zakup nieruchomości i zwierząt stanowiących stado podstawowe produkcji zwierzęcej
 • udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych
 • realizację innych działań potrzebnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa. 

Przez 5 lat obowiązek prowadzenia gospodarstwa

Osoba, która otrzyma premię będzie zobowiązana do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. Do tego czasu będzie musiała także prowadzić działania, z tytułu których przyznano jej punkty decydujące o kolejności przysługiwania pomocy. Ponadto przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy musi także prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie.   

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 – jakie zmiany w porównaniu do naboru 2017 roku

Po wsparcie z „Restrukturyzacji małych gospodarstw”  nie mogły dotychczas sięgać osoby ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie, ale na wniosek, czyli przeważnie osoby bezrobotne. Teraz to się zmieniło. Tak więc o wsparcie będą mogli ubiegać się również rolnicy      i małżonkowie rolników ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie na wniosek.  

Ponadto, co jest bardzo ważne dla rolników podejmujących dodatkową pracę poza rolnictwem, skrócony został okres wymaganego ubezpieczenia w KRUS z 24 do 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Te osoby natomiast, które prowadziły oprócz gospodarstwa inną działalność gospodarczą, będą mogły sięgać po to wsparcie, jeśli nie miały firmy co najmniej od 12 pełnych miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku. Wcześniej okres ten wynosił również 24 miesiące. 


W znowelizowanym rozporządzeniu określono także pojęcie inwestycji budowlanej, na którą można przeznaczyć środki z restrukturyzacji. Proponuje się, aby była to inwestycja polegająca na budowie, przebudowie, remoncie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej. Dodatkowo inwestycje takie będą uznane, jeśli zostały rozpoczęte najwcześniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

 

 

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: