Home Map Tel
Subskrybuj RSS

III sesja Rady Miejskiej

21-12-2018

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się III sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad II sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
2)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
3)    określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2019-2023,
4)    zasad i trybu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
5)    przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
6)    udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajsk na realizację zadania publicznego na rok 2019,
7)    przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rok 2019,
8)    przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2019 rok,
9)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym,
10)    wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 292.000 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów,
11)    przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Nowa Sarzyna,
12)    zmiany uchwały Nr II/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2018 r.
13)    zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu,
14)    zmiany uchwały o zaciągnięciu zobowiązań ponad budżet 2018 r.
15)    uchwały budżetowej Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok,
16)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2019-2027,
17)    zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok,
18)    przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Leżajskiego dotyczącego zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo jezdnych na drogach powiatowych,
19)    rozpatrzenia wniosku,
20)    przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2019 rok,
21)    przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej
 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: