Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

21-01-2019

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

I.     Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na rok szkolny 2019/2020.

W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miasto i Gmina Nowa Sarzyna nadal będzie dysponowała wolnym miejscami.

 

Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które:

1)   w roku 2019 kończy 3 lata (urodzone w roku 2016);

2)   w roku 2019 kończy 4 lata (urodzone w roku 2015);

3)   w roku 2019 kończy 5 lat (urodzone w roku 2014);

4)   w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w roku 2013).

 

Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej może być przyjęte dziecko, które:

1)   w roku 2019 kończy 5 lat (urodzone w roku 2014);

2)   w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w roku 2013).

 

 

Kryteria rekrutacji

W art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zostały określone jednolite zasady rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, zamieszkałych na terenie danej gminy.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, zostaje przeprowadzony pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem następujących kryteriów mających jednakową wartość:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, zostaje przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie są brane pod uwagę  następujące kryteria:

 

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Zatrudnienie rodziców kandydata lub nauka rodziców w trybie dziennym

 

10 pkt

 

Oświadczenie o  zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców kandydata

2.

Zadeklarowany we wniosku czas pobytu kandydata w przedszkolu /oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

 

2 pkt za każdą deklarowaną godzinę ponad 5

 

Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola

3.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

 

10 pkt

 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego

4.

Zamieszkanie kandydata i jego rodziców, opiekunów prawnych lub rodzica wychowującego kandydata w obwodzie danego przedszkola/szkoły podstawowej

 

15 pkt

 

Oświadczenie o zamieszkaniu

 

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

od 22 lutego 2019 r.

do 1 marca 2019 r.

-----------------------

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca 2019 r.

do 22 marca 2019 r.

od 1 sierpnia 2019 r.

do 16 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

od 25 marca 2019 r.

do 27 marca 2019 r.

od 19 sierpnia2019 r.

do 21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29 marca 2019 r.

 

 

23 sierpnia 2019 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

do 3 kwietnia 2019 r.

do 27 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

8 kwietnia 2019 r.

 

 

30 sierpnia 2019 r.

 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego.

 

Karta zgłoszenia dziecka

Karta zgłoszenia dziecka oraz wzory wymaganych oświadczeń i deklaracji są dostępne w danym przedszkolu i publicznej szkole podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

 

II. Nabór do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na rok szkolny 2019/2020.

 

Kryteria rekrutacji

W art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zostały określone zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Zgodnie z treścią niniejszego artykułu do klasy pierwszej  publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się uczniów zamieszkałych w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów:

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu

danej szkoły

10 pkt

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu

danej szkoły

2.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej  w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

10 pkt

Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

3.

Niepełnosprawność  jednego  lub obojga rodziców kandydata albo jego opiekunów prawnych

15 pkt

 Orzeczenie o niepełnosprawności

 


Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15 stycznia 2019 r. sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 4 marca 2019 r.

do 22 marca 2019 r.

 

 

od 1 sierpnia 2019 r.

do 16 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 

 

 

od 25 marca 2019 r.

do 27 marca 2019 r.

 

 

 

od 19 sierpnia 2019 r.

do 21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

29 marca 2019 r.

 

 

 

23 sierpnia 2019 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 3 kwietnia 2019 r.

 

do 27 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

8 kwietnia 2019 r.

 

 

30 sierpnia 2019 r.

 

 

Wniosek o przyjęcie

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne w danej publicznej szkole podstawowej.

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: