Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Projekt unijny "Azymut praca"

13-03-2019

Projekt realizowany jest przez Nexoris sp. z o.o. w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Regionalny rynek pracy, biuro mieści się w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34 (C.H. Europa II – 4 piętro, pok. nr 2).
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 70 osób (39 kobiet, 31 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 02.2019 do końca 04.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe kształtujące kwalifikacje i kompetencje, szkolenie prowadzące do podniesienie kompetencji cyfrowych, staże zawodowe, kompleksowe pośrednictwo pracy.
 

Grupę docelową stanowią osoby, spełniające łącznie poniższe warunki:

  • są osobami powyżej 29. roku życia,
  • posiadają niskie kwalifikacje (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie),
  • są bezrobotne lub bierne zawodowo,
  • zamieszkują województwo podkarpackie.

 

Każdy Uczestnik weźmie udział kolejno w trzech głównych formach wsparcia opisanych poniżej. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu obejmować będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w którego ramach przewidziane zostały:

  • pogłębiona diagnoza sytuacji zawodowej Uczestnika Projektu,
  • pogłębiona diagnoza sytuacji osobistej Uczestnika Projektu.
  • Wsparcie o charakterze obligatoryjnym, w ramach którego przewidziane zostały:
  • spotkania z doradcą zawodowym,
  • spotkania z psychologiem.

 

Warsztaty, w ramach których przewidziane zostały:
Moduł I – Aktywne metody poszukiwania pracy
Analiza rynku pracy, formy zatrudnienia, wizytówka – dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna

Moduł II – Budowanie motywacji i zaangażowania

 

Biuro projektu:
Ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. Europa II 4 piętro)
www.nexoris.pl

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: