Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Transmisja na żywo obrad VI sesji Rady Miejskiej

01-04-2019

Transmisja na żywo VI sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy o godz. 16:00!

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o liczbie i kwocie dokonanych umorzeń, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających miastu i gminie Nowa Sarzyna lub jej jednostkom organizacyjnym w 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działania w sprawie życia zbiorowego mieszkańców osiedla Kolonia wymagającego szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji poparcia budowy sieci ścieżek rowerowych oraz miejsc obsługi rowerzystów na terenie miasta Nowa Sarzyna w ramach Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2019-2027.
17. Wolne wnioski i informacje.


Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: