Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami

28-05-2019

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zawiadamia, że Rada Miejska w  Nowej Sarzynie w dniu 29 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę Nr VII/85/2019  zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 2876).

Zgodnie  z  powyższą  uchwałą  od  1 czerwca 2019 roku miesięczne  stawki  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

I.          Nieruchomości zamieszkałe:

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa:

1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)    gospodarstwo jednoosobowe – w wysokości 15,00 zł,

b)   pozostałe gospodarstwa – w wysokości 29,80 zł;

2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)    gospodarstwo jednoosobowe – w wysokości 30,00 zł,

b)   pozostałe gospodarstwa – w wysokości 59,60 zł.

2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:

1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)    od mieszkańca w stosunku do pierwszych czterech osób zamieszkujących lokal
13,60 zł/ osobę,

b)   od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej lokal 3,00 zł/ osobę;

2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)    od mieszkańca w stosunku do pierwszych czterech osób zamieszkujących lokal
27, 20 zł/ osobę,

b)   od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej lokal 6,00 zł/ osobę.

II.          Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1.    Nieruchomości niezamieszkałe:

1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)    o pojemności 60 l – w wysokości 9,90 zł,

b)   o pojemności 120 l – w wysokości 27,40 zł,

c)    o pojemności 240 l – w wysokości 54,80 zł,

d)   o pojemności 1100 l – w wysokości 251,20 zł,

e)    o pojemności 7000 l (KP-7) – w wysokości 1060,00 zł;

 

2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)    o pojemności 60 l – w wysokości 19,80 zł,

b)   o pojemności 120 l – w wysokości 54,80 zł,

c)    o pojemności 240 l – w wysokości 109,60 zł,

d)   o pojemności 1100 l – w wysokości 502,40 zł,

e)    o pojemności 7000 l (KP-7) – w wysokości 2120,00 zł.

W  przypadku  wcześniejszego  uiszczenia  opłaty  za  2019 r.  należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawek.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.                          
Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i  uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w  zawiadomieniu.

Natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, w związku ze zmianą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty muszą złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13  września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.  1454 z  późn. zm.), jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w  którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Równocześnie informuje się, że od  1 czerwca  2019 roku  będzie obowiązywał  nowy  wzór  deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: