Home Map Tel
Subskrybuj RSS

X sesja Rady Miejskiej

18-06-2019

Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się X sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za rok 2018.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wotum zaufania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018  Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna  na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarnogóra 1".

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Leżajsk.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 292.000 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łukowa na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łukowa na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruda Łańcucka na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2019-2026.

30. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: