Home Map Tel

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM (ŻÓŁTA STREFA)

06-09-2019

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2018.290 t.j. z dnia 2018.02.01 oraz późniejszymi zmianami - ostatnia zmiana 20.08.2019 poz. 1558)

1. nakazuje się:
a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych
b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wyjeżdzających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wyjścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta kopytne,
e) wykonywanie czynności związanych z obsługa świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia,
g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności
i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed: - wejściami do gospodarstwa, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa, oraz przed wejściami do budynków i pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość- nie mniejsza niż 1m,
- wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i przed wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
- maty dezynfekcyjne w bramach wjazdowych i wyjazdowych mogą być zastąpione nieckami dezynfekcyjnymi.
j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem- w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym 2. zakazuje się: a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń
b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt
c) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 przed ich podaniem świniom
d) wykorzystywania w pomieszczeniach w których sa utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni przez jej wykorzystaniem
Dopuszcza się ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem, że byłe one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 2 dni od zdarzenia !!!.

Padnięcia trzody chlewnej należy niezwłocznie zgłaszać do lekarza weterynarii lub do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Leżajsku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Leżajsku pod numerem telefonu (17) 242-08-90Zasady przemieszczania świń w strefie żółtej.
1) świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 30 dni lub od urodzenia;
2) żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa pochodzenia świń w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w strefie czerwonej lub niebieskiej;
3) świnie zostały poddane badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem;
4) świniom towarzyszy świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii (PLW w Leżajsku).
Czyli: W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). Świadectwo zdrowia jest ważne tylko 48 godzin.  Gospodarstwo spełnia wymagania BIOASEKURACJI.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: