Home Map Tel

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO

02-12-2019

ROZPORZĄDZENIE NR 20/19 WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu niżańskiego i leżajskiego.

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 8, 8a, 8b, 8c, 8f i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967), w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 - 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), po stwierdzeniu w dniu 21 listopada 2019 r. przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików w powiecie niżańskim w miejscowościach Rudnik nad Sanem, gmina Rudnik nad Sanem oraz Groble, gmina Jeżowe na obszarze wymienionym w części I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ l. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń wokół przypadku ASF, obejmujący:
1) w powiecie niżańskim:
a) w gminie Rudnik nad Sanem miejscowości: Rudnik nad Sanem, Przędzel, Kopki,
b) w gminie Krzeszów miejscowość: Koziarnia,
c) w gminie Jeżowe miejscowości: Groble, Krzywdy.
2) w powiecie leżajskim:
a) w gminie Nowa Sarzyna miejscowości: Tarnogóra, Łętownia.

 

§ 2. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § l, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4) uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
5) wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie, w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
6) prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

7) prowadzenia polowań na obszarach obwodów łowieckich 21 pk, 43 pk w ich częściach objętych obszarem skażonym, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych prowadzonych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku.
 

§ 3. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § l, nakazuje się:
l) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie oraz przed wjazdami i wyjazdami z tych gospodarstw, a także przed wejściami i wyjściami z budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty muszą być utrzymywane w stanie stałego nawilżenia środkiem dezynfekcyjnym, aby zapewnić jego działanie;
2) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym przemieszczeniu:
a) świń i dzików;
b) tusz świń i dzików;
c) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików;
d) pasz;
e) nawozów naturalnych;
f) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
4) przeszukiwanie lasów w wyznaczonym obszarze;
5) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do nadzorowanych przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładów, położonych na obszarze, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
6) wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L 300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm., tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki te, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
7) zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badania laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.
 

§ 4. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku przeprowadza badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia afrykańskiego pomoru świń:
1) świń chorych lub padłych;
2) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek - w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń;
3) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.

 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem, Wójtowi Gminy Krzeszów, Wójtowi Gminy Jeżowe, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudnik, Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Leżajsk, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich na obszarze skażonym.
 

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem, Urzędzie Gminy Krzeszów, Urzędzie Gminy Jeżowe, Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze skażonym.
 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Rozporządzenie

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: