Home Map Tel

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

29-01-2020

I.    Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

1)   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

2)  uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;

3)  zarządzenia Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

 

 

II.  Informacje ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

1)   dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;

2)   dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie - w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

III.  Kryteria rekrutacji

W art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zostały określone zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Zgodnie z treścią niniejszego artykułu  kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów:

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu

danej szkoły

10 pkt

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu

danej szkoły

2.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej  w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

10 pkt

Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

3.

Niepełnosprawność  jednego  lub obojga rodziców kandydata albo jego opiekunów prawnych

15 pkt

 Orzeczenie o niepełnosprawności

 

 

IV.   Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 stycznia 2020 r. sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 2 marca 2020 r.

do 20 marca 2020 r.

 

 

 

od 3 sierpnia 2020 r.

do 17 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 

 

 


od 23 marca 2020 r.

 

do 25 marca 2020 r.

 

 

 


od 18 sierpnia 2020 r.

 

do 19 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

27 marca 2020 r.

 

 

 

20 sierpnia 2020 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 1 kwietnia 2020 r.

 

do 26 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

3 kwietnia 2020 r.

 

 

28 sierpnia 2020 r.

 

 

V.    Wniosek o przyjęcie

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne w danej publicznej szkole podstawowej.

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: