Home Map Tel

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

29-01-2020

I.    Podstawy prawne

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna, zostały przygotowane w opraciu o zapisy:

1)   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

2)  uchwały Nr XLIV/255/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;

3)  zarządzenia Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

 

II.     Informacje ogólne

W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miasto i Gmina Nowa Sarzyna nadal będzie dysponowała wolnym miejscami.

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w publicznej szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.


Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

III.   Kryteria rekrutacji

W art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zostały określone jednolite zasady rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, zamieszkałych na terenie danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, zostaje przeprowadzony pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)   wielodzietność rodziny kandydata,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, zostaje przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego zawierający następujące kryteria:

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Zatrudnienie rodziców kandydata lub nauka rodziców w trybie dziennym

 

10 pkt

Oświadczenie o  zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców kandydata

2.

Zadeklarowany we wniosku czas pobytu kandydata w przedszkolu /oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

2 pkt za każdą deklarowaną godzinę ponad 5

Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola

3.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

10 pkt

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego

4.

Zamieszkanie kandydata i jego rodziców, opiekunów prawnych lub rodzica wychowującego kandydata w obwodzie danego przedszkola/szkoły podstawowej

15 pkt

 Oświadczenie o zamieszkaniu

 

 

IV.   Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

od 20 lutego 2020 r.

do 28 lutego 2020 r.

-----------------------

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.

do 24 marca 2020 r.

od 3 sierpnia 2020 r.

do 17 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

od 25 marca 2020 r.

do 26 marca 2020 r.

od 18 sierpnia 2020 r.

do 19 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27 marca 2020 r.

 

 

20 sierpnia 2020 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

do 31 marca 2020 r.

do 26 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

1 kwietnia 2020 r.

 

 

28 sierpnia 2020 r.

 

 

 

V.  Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego.

Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

 

VI. Karta zgłoszenia dziecka

Karta zgłoszenia dziecka oraz wzory wymaganych oświadczeń i deklaracji są dostępne w danym przedszkolu i publicznej szkole podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: