Home Map Tel

XXII sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

24-06-2020

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowa Sarzyna za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruda Łańcucka na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruda Łańcucka na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruda Łańcucka na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2020 rok.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2020-2029.

24.  Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: