Home Map Tel

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

02-09-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania wniosków na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu oraz organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w 2021 roku.
Wnioski na realizację ww. zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r.

 

O dotację może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna prowadzi działalność sportową.
Cel publiczny, jaki Miasto i Gmina  Nowa Sarzyna zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu obejmuje:
1) poprawę warunków uprawiania sportu,
2) upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 

Warunki i tryb przyznania dotacji określa Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

Obowiązkowe załączniki do wniosku na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu:
1) odpis z odpowiedniego rejestru (ewidencji KRS lub Starosty Leżasjkiego). W przypadku kserokopii - podpisy osób uprawnionych - za zgonośc z oryginałem.
2) oświadczenie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, że dane zawarte w odpisie są aktualne (wzór załączony do wniosku).
3) kserokopia aktualnego statutu bądź regulaminu działalności podmiotu z podpisami osób uprawnionych - za zgonośc z oryginałem.
4) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami ZUS oraz podatkami do Urzędu Skarbowego (wzór załączony do wniosku).

 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać  pod  numerem tel. (17) 241 31 77 wew. 301; kom. 662 364 071, e-mail: p.sowa@nowasarzyna.eu.

 

Formularze wniosków do pobrania poniżej:

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: