Home Map Tel

Konsultacje społeczne

09-12-2020

Na podstawie Zarządzenia Nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna z dnia 3 grudnia 2020 r. informuje się o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023”.

 

I. Przedmiot konsultacji:


Projekt:

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023”.

 

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Termin prowadzenia konsultacji społecznych określa się w dniach od 17.12.2020 r. do 23.12.2020 r.

 

III. Uczestnicy:


Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  mające siedzibę na terenie  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

 

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna                                                                                                                                             

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii  jest:
Monika Tubiak - pok. 17, tel. (17) 71 78 169 wew.19.

 

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:


Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej), za pośrednictwem:

a) złożenia osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,                          

b) drogą pocztową na adres:                                                                                                                               

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzynie z dopiskiem „Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023”. Decydująca jest data wpływu formularza do sekretariatu Ośrodka.                                                                                                 

c) drogą elektroniczną na adres e-mail:

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: