Home Map Tel

Transmisja na żywo z obrad XXX sesji Rady Miejskiej

28-12-2020

Początek transmisji  - zapraszamy o godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3.      Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w 2020 roku.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021 – 2023.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Sarzyna.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+" w Sarzynie.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Regionem Wielkie Berezne.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia, którego liderem jest Powiat Leżajski w sprawie opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Kuryłówka, Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Tryńcza, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2021 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rok 2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 611 000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej „LokalTel" Sp. z o.o. o kwotę 50 000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Sarzyna.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wola Zarczycka.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajsk na realizację zadania publicznego na rok 2021.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2020 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2020-2029.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

26.   Wolne wnioski i informacje.


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: