Home Map Tel

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

30-12-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LXVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje trwały od dnia 17.12.2020 r. do dnia 23.12.2020 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, który można było składać:
a) osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
b) drogą pocztową na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 2
37-310 Nowa Sarzyna
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: 



W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zostały zgłoszone opinie i uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: