Home Map Tel

Uwaga! Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2021 r.

02-02-2021

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Nowej Sarzynie podjęła uchwałę nr XXX/300/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od dnia 1 lutego 2021 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, ustalono w następujących wysokościach:
1) gospodarstwo 1 osobowe – 26,00 zł;
2) gospodarstwo 2 osobowe – 52,00 zł;
3) gospodarstwo 3 osobowe i większe – 78,00 zł.
 

Określono również stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w następujących wysokościach:
1) gospodarstwo 1 osobowe – 52,00 zł;
2) gospodarstwo 2 osobowe – 104,00 zł;
3) gospodarstwo 3 osobowe i większe – 156,00 zł.
 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to wynosi miesięcznie:
1) gospodarstwo 1 osobowe – 0,50 zł;
2) gospodarstwo 2 osobowe – 1,00 zł;
3) gospodarstwo 3 osobowe i większe – 1,50 zł.
W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

WAŻNE:
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.) każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.
 

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji.
 

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, dla których Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wydał decyzję ustalającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Złożone dotychczas deklaracje obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości związanej z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
 

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana.
 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.
 

Kto nie wykonuje obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podlega karze grzywny zgodnie przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
 

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na podany w zawiadomieniu indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1.
 

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.
 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: