Home Map Tel

XXXII sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

17-02-2021

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

1.            Otwarcie sesji.

2.            Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3.            Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4.            Informacja na temat ładu i porządku publicznego w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna.

5.            Informacja o stanie rolnictwa w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna.

6.            Informacja o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych w 2020 roku.

7.            Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarnogóra 1”.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarnogóra 2”.

10.        Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

11.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna w 2021 roku.

12.        Podjęcie uchwały w sprawie realizacji lokalnej polityki społecznej w zakresie wzmocnienia roli i funkcji rodziny oraz działań antydyskryminacyjnych.

13.        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

14.        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej promowania suplementacji witaminą D.

15.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Zielona”.

16.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Projekt Remiza”.

17.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

18.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 2992 w Sarzynie oraz nr 667 i 685 w Tarnogórze".

19.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

20.        Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: