Home Map Tel

Transmisja na żywo z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej

22-02-2021

Transmisja na żywo - zapraszamy o godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Informacja na temat ładu i porządku publicznego w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna.

5. Informacja o stanie rolnictwa w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna.

6. Informacja o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych w 2020 roku.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarnogóra 1”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarnogóra 2”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna w 2021 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji lokalnej polityki społecznej w zakresie wzmocnienia roli i funkcji rodziny oraz działań antydyskryminacyjnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej promowania suplementacji witaminą D.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Zielona”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Projekt Remiza”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na działkach ewid. nr 2992 w Sarzynie oraz nr 667 i 685 w Tarnogórze".

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

20. Wolne wnioski i informacje.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: