Home Map Tel

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

24-03-2021

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

6. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o liczbie i kwocie dokonanych umorzeń, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających miastu i gminie Nowa Sarzyna lub jej jednostkom organizacyjnym w 2020 r.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Radą Wiejską Wielkiego Bereznego w rejonie Użhorodzkim obwodu Zakarpackiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sarzyna na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028" oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowa Sarzyna na lata 2020 - 2032”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania XI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Zarczycka 1”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Caritasu Archidiecezji Przemyskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Nowa Sarzyna weksla In blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "Zielona" w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej "Zielona" z siedzibą w Nowej Sarzynie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Nowa Sarzyna weksla In blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "Projekt Remiza" w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej "Projekt Remiza" z siedzibą w Łętowni.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Nowa Sarzyna spółki pod firmą ”Podkarpacka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa” w Boguchwale spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2021-2030.

22.   Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: