Home Map Tel

Transmisja na żywo z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej

29-11-2021

Transmisja na żywo - zapraszamy o godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3.      Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4.      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna dotycząca realizacji działań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Zarczycka 1”.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w gminie Nowa Sarzyna.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Sarzyna na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2021 r.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2021-2030.

20.  Wolne wnioski i informacje.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: