Home Map Tel

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia

06-12-2021

Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy do ustawowych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2021  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15  listopada 2021 r. kontrole przeprowadza Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Członkowie Zespołu dokonują kontroli w oparciu o art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)oraz o art. 45-65 ustawy z dnia 30 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczy:
 
1. Przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określonych w przedmiotowej ustawie, a w szczególności:
1) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) posiadanie dowodu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe wyłącznie u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) posiadanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny lokalu, w którym sprzedawany jest alkohol.

2. Weryfikacji prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
3. Stwierdzenia czy prowadzenie sprzedaży jest zgodne z udzielonym pozwoleniem.
4. Stwierdzenia przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.
5. Stwierdzenia przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napój alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym.
6. Kontroli przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscy sprzedaży.
7. Kontroli przestrzeganie zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych.
8. Sposób informowania klientów o szkodliwość spożywania alkoholu.

Dla potrzeb kontroli należy przygotować następujące dokumenty:
1. Aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Dowód opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny)
4. Książkę kontroli.
5. Wymagane jest pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
6. Dokumenty potwierdzające prawdziwości złożonego oświadczenia za sprzedaż napojów alkoholowych za poprzedni rok:
1) wydruk fiskalny sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na grupy,
2) wydruk niefiskalny z drukarki fiskalnej  sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na grupy,
3) zestawienia rzeczywistych wartości sprzedaży napojów alkoholowych wygenerowane  z licencjonowanych programów komputerowych rejestrujących obrót towarami.
 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: