Home Map Tel

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

14-01-2022

I. Podstawy prawne
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
2) uchwały Nr XLIV/255/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;
3) zarządzenia Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

II. Informacje ogólne
W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania to miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców to jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miasto i Gmina Nowa Sarzyna nadal będzie dysponowała wolnym miejscami.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat.
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
Dzieci urodzone w 2020 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni  opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w publicznej szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

III. Kryteria rekrutacji
W art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zostały określone jednolite zasady rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, zamieszkałych na terenie danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, zostaje przeprowadzony pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem następujących kryteriów mających jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, zostaje przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie są brane pod uwagę  następujące kryteria:

 

 

 

Lp.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Zatrudnienie rodziców kandydata lub nauka rodziców w trybie dziennym

 

10 pkt

 

Oświadczenie o  zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców kandydata

2.

Zadeklarowany we wniosku czas pobytu kandydata w przedszkolu /oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

 

2 pkt za każdą deklarowaną godzinę ponad 5

 

Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola

3.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

 

10 pkt

 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego

4.

Zamieszkanie kandydata i jego rodziców, opiekunów prawnych lub rodzica wychowującego kandydata w obwodzie danego przedszkola/

szkoły podstawowej

 

15 pkt

 

Oświadczenie o zamieszkaniu

 

IV. Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków
Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:
 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

od 22 lutego 2022 r.

do 1 marca 2022 r.

-----------------------

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2022 r.

do 23 marca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r.

do 16 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

od 24 marca 2022 r.

do 28 marca 2022 r.

od 17 sierpnia 2022 r.

do 18 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29 marca 2022 r.

 

 

19 sierpnia 2022 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

do 1 kwietnia 2022 r.

do 25 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

4 kwietnia 2022 r.

 

 

26 sierpnia 2022 r.

 


V. Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego.
Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko obecnie uczęszcza.

VI. Karta zgłoszenia dziecka
Karta zgłoszenia dziecka oraz wzory wymaganych oświadczeń i deklaracji są dostępne w danym przedszkolu i publicznej szkole podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

VII. Procedura odwoławcza
Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, mogą:
1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Wnieść do dyrektora przedszkola lub danej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej.

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: