Home Map Tel

Nowosarzyński Budżet Obywatelski

05-06-2017

 

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to proces angażujący mieszkańców w podejmowanie decyzji o przeznaczeniu części środków z budżetu Gminy Nowa Sarzyna na zgłoszone, a następnie wybrane w drodze bezpośredniego głosowania projekty.
Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru projektów?
Każdy mieszkaniec miasta Nowa Sarzyna, który ukończył 18 rok życia ma możliwość:
1) zgłaszania projektów;
2) popierania projektów innych mieszkańców;
3) udziału w głosowaniu.
 

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Nowosarzyński Budżet Obywatelski?
W 2018 roku na Nowosarzyński Budżet Obywatelski przeznaczona zostanie kwota 50 000 zł. i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego są wpisywane do projektu budżetu Gminy. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/2 kwoty przeznaczonej na zadania w Budżecie Obywatelskim.


Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?
Środki z Budżetu Obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje tj. budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej, jak również na finansowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Ważne, aby zgłaszane projekty były zgodne z prawem oraz mieściły się w granicach zadań i kompetencji Gminy.


Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?

1. Projekt do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowa Sarzyna  –  można go otrzymać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1. Formularz dostępny jest także na stronie internetowej urzędu: www.nowasarzyna.eu.
2. W formularzu projektu należy przedstawić:
1) informacje o projekcie, w tym jego lokalizację (nazwa projektu powinna być jednoznaczna oraz precyzyjna. Z nazwy powinien wynikać przedmiot projektu i jego zasięg terytorialny);
 2) rodzaj i opis projektu wskazując potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ
na społeczność miasta Nowa Sarzyna;
 3) szacunkowy koszt.
3. Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 2 do regulaminu), podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika oraz na stronie internetowej urzędu: www.nowasarzyna.eu.
Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.
4.Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 5 do 20 lipca 2017 roku:                      

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;                                                      

2) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1,  37-310 Nowa Sarzyna z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Projekt". Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.
Każdy zgłaszający może złożyć maksymalnie dwa projekty do Budżetu Obywatelskiego.
Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz merytorycznej. Analiza projektów uwzględniać będzie:
1) możliwości realizacji;
2) rzeczywistego kosztu;
3) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Gminy ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu;
4) znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności;
5) braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym
w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego;
6) możliwych korzyści wynikających dla Gminy;
7) możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.


Gdzie i jak głosować?
Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można tylko jeden raz, na jeden projekt. Głosowanie odbędzie się w terminie od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.:
 1) poprzez osobiste wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1;
2) poprzez przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - Głosowanie". Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;
3) poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@nowasarzyna.eu podpisanej karty do głosowania w formacie JPEG lub PDF do godz. 15:30 ostatniego dnia głosowania.
Karta do głosowania (załącznik nr 3 do regulaminu) z projektami poddanymi do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej urzędu: www.nowasarzyna.eu oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1.
 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowa Sarzyna

 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:


Terminy

                             Podejmowane działania

do 30 czerwca

Kampania informacyjna (strona internetowa miasta, Biuletyn Informacji Publicznej, tablice informacyjne itp.)

 

do 4 lipca

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

od 5 lipca do 20 lipca

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Budżetu Obywatelskiego

 

do 31 lipca

Weryfikacja zgłoszonych projektów

do 14 sierpnia

Ustalenie listy projektów do głosowania i umieszczenie jej na stronie internetowej: www.nowasarzyna.eu

od 16 sierpnia do 31 sierpnia

Głosowanie

do 15 września

Ogłoszenie wyników głosowania

do 15 listopada

Wprowadzenie wybranych zadań do budżetu na kolejny rok

 

PONIŻEJ DO POBRANIA FORMULARZE:

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: