Home Map Tel

Nowosarzyński Budżet Obywatelski na 2019 rok

08-05-2018

Co to jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to proces angażujący mieszkańców w podejmowanie decyzji o przeznaczeniu części środków z budżetu Gminy Nowa Sarzyna na zgłoszone, a następnie wybrane w drodze bezpośredniego głosowania projekty.
 

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru projektów?

Każdy mieszkaniec miasta Nowa Sarzyna ma możliwość:
1) zgłaszania projektów;
2) popierania projektów innych mieszkańców;
3) udziału w głosowaniu.
W przypadku gdy osoba zgłaszająca projekt jest niepełnoletnia, do formularza zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu).
 

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Nowosarzyński Budżet Obywatelski?
W 2019 roku na Nowosarzyński Budżet Obywatelski przeznaczona zostanie kwota 50 000 zł. i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego są wpisywane do projektu budżetu Gminy. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/2 kwoty przeznaczonej na zadania w Budżecie Obywatelskim.
 

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?
Środki z Budżetu Obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje tj. budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej, jak również na finansowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Ważne, aby zgłaszane projekty były zgodne z prawem oraz mieściły się w granicach kompetencji miasta i Nowa Sarzyna.
 

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?
1. Projekt do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowa Sarzyna  –  można go otrzymać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1. Formularz dostępny jest także na stronie internetowej urzędu: www.nowasarzyna.eu.
2. W formularzu zgłoszenia projektu należy przedstawić:
 1) informacje o projekcie, w tym jego lokalizację;
  2) rodzaj projektu wraz z zakresem prac wykonywanych w ramach projektu;
3) szacunkowy koszt;
 4) opis projektu wskazujący potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na   społeczność miasta Nowa Sarzyna.
3. Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 3 do regulaminu), podpisaną przez 5 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika oraz na stronie internetowej urzędu: www.nowasarzyna.eu.
Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.
4.Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 1czerwca do 15 czerwca 2018 roku:                      

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;                                                      

2) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Projekt". Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.
Każdy zgłaszający może złożyć maksymalnie dwa projekty do Budżetu Obywatelskiego.
Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz merytorycznej. Analiza projektów uwzględniać będzie:
1) możliwości realizacji;
2) rzeczywistego kosztu;
3) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Gminy ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu;
4) znaczenia dla lokalnej społeczności;
5) braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym
w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego;
6) możliwych korzyści wynikających dla Gminy;
7) możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 

Gdzie i jak głosować?
Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można tylko jeden raz, na jeden projekt. Głosowanie odbędzie się w terminie od 11 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.:
1) poprzez osobiste wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1;
2) poprzez przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - Głosowanie". Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;
3) poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@nowasarzyna.eu podpisanej karty do głosowania w formacie JPEG lub PDF do godz. 15:30 ostatniego dnia głosowania.
Karta do głosowania (załącznik nr 4 do regulaminu) z projektami poddanymi do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej urzędu: www.nowasarzyna.eu oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Mikołaja Kopernika 1.

 

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

Terminy

Podejmowane działania

 

do 31 maja

Kampania informacyjna (strona internetowa miasta, Biuletyn Informacji Publicznej, tablice informacyjne itp.)

 

od 1 czerwca do 15 czerwca

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Budżetu Obywatelskiego

 

 

do 30 czerwca

Weryfikacja zgłoszonych projektów i umieszczenie jej wyników na stronie internetowej: www.nowasarzyna.eu

od 20 lipca do 10 sierpnia

Ustalenie ostatecznej listy projektów do głosowania
i umieszczenie jej wyników na stronie internetowej:
www.nowasarzyna.eu

od 11 sierpnia do 31 sierpnia

Głosowanie

do 21 września

Ogłoszenie wyników głosowania

do 15 listopada

Wprowadzenie wybranych zadań do budżetu na kolejny rok

PONIŻEJ DO POBRANIA: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WRAZ REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ORAZ FORMULARZE W WERSJI EDYTOWALNEJ

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: