Home Map Tel

1604 - Przeciwko zarządcy dworu w Sarzynie - Kasprowi Głuchowskiemu wystąpili do Sądu Grodzkiego w Przemyślu chłopi ze Sarzyny: Stanisław Skoczeń i Jan Wojna. Skarga dotyczyła bezprawnego przyłączenia do folwarku ziemi należącej do chłopów. Zarządca proces przegrał. To zmobilizowało chłopów z okolic do dochodzenia swoich praw. Folwark znajdował się w Pasterniku.

1605 - Starosta leżajski - Kołaczkowski uwięził mieszkańca Sarzyny - Alberta Tkacza, trudniącego się tkactwem. Było to przyczyną buntu chłopów z Sarzyny, którzy odmówili pracy w folwarku, w związku z czym zboże nie zostało zebrane z pól dworskich.

1606 - Starosta leżajski - Łukasz Opaliński nadał probostwu w Sarzynie nowe pola wraz z kilkoma rodzinami chłopskimi, co dwa lata później zatwierdził król Zygmunt III Waza.

1607 - Rozpoczął się spór pomiędzy starostą leżajskim, Łukaszem Opalińskim a panem w Łańcucie, Stanisławem Stadnickim, zwanym Diabłem Łańcuckim. Spór przerodził się w konflikt zbrojny, w następstwie czego najbardziej ucierpieli chłopi. Jedną z oznak konfliktu było bezprawne zabronienie przez Stadnickiego obsiewania pól przez chłopów z Sarzyny i okolic pod karą śmierci, przez dwa lata.

1609 - Dotychczasowe przysiółki Sarzyny: Janda i Sarzyna Mizeria (dzisiejsza Ruda Łańcucka) utworzyły samodzielne sołectwa, pozostając nadal w parafii sarzyńskiej.

1616 - Wielka powódź zniszczyła zasiewy w okolicy. Ocalały jedynie pola należące do Rudy Łańcuckiej. Pierwsza wzmianka o Łukowej, przypuszczalnie wieś istniała wcześniej.

1618 - Powstał spór o ziemię (o Jodłacz) miedzy mieszkańcami Sarzyny: rodzinami Muchów, Miturów i Piechów a Kozłami. Żona starosty Leżajska powołała specjalna komisję w celu rozstrzygnięcia sportu.

1623 - Ludność Sarzyny zdziesiątkowała epidemia dżumy.

1624 - Najazd Tatarów pod dowództwem Ketymina Murzy. Wybuchł bunt bartników z Sarzyny przeciwko wyzyskowi ze strony dworu, zgładzony dekretem królewskim. Mieszkaniec Sarzyny - Albert Wojna studiował w Akademii Krakowskiej.

1628 - Wzniesiona jest rudnia na Jandzie.

1630 - Utworzony został dekanat leżajski, w skład którego weszła Sarzyna.

1636 - Wielka powódź zniszczyła Sarzynę.

1638 - Zaprzestanie wytopu żelaza na terenie Rudy Łańcuckiej z powodu niskiej zawartości metalu w rudzie. Tereny wytopu przyłączone zostały do folwarku w Sarzynie.

1646 - W Sarzynie zaczęła funkcjonować szkoła.

1649 - Pierwszy zapis o Jelnej. Osadę utworzyło sześciu kmieci.

1655 - 1656 - Drugi najazd Szwedów na Polskę. Przez teren starostwa leżajskiego wojska najeźdźcy przechodziły dwukrotnie. 18 marca wycofujący się Szwedzi zostali zaatakowani przez chłopów z Sarzyny podczas przeprawy przez Trzebośnicę. Ustne podanie głosi, że w Borkach, w miejscu potyczki i pochówku Szwedów postawiony został krzyż. Natomiast inna legenda podaje, że krzyż w tym miejscu usytuowany został już wcześniej, kiedy to wioska należała do parafii krzeszowskiej, dla upamiętnienia potyczki chłopa z wilkiem. Jest to na pewno najstarszy krzyż na terenie wsi.

1657 - Najazd wojsk węgierskich pod dowództwem Jerzego II Rakoczego. Wieś została doszczętnie zniszczona.

1667 - Zarząd nad dworem objął Hiacynt Rudzki. Nastąpiły ulgi w pańszczyźnie. Każdy mieszkaniec wsi pracował na rzecz dworu 4 dni w roku.

1673 - Chłopi z Sarzyny przegrali proces sądowy przeciwko proboszczowi - Jakubowi Kostkowi. Spór dotyczył ziemi tzw. Łazy. Chłopi nie zaaprobowali wyroku i nie ustąpili.

1686 - Od tego roku prowadzone są księgi metrykalne wsi Sarzyna.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: