Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Program współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymiWieloletni program współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019


 

Wprowadzenie
Celem programu współpracy jest efektywna i skuteczna realizacja ciążących  na gminie zadań publicznych poprzez stworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, jego rozwoju i zaspokajania potrzeb w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego.
W realizacji powyższego zadania znaczącą rolę odgrywają organizacje pozarządowe, które na zasadach partnerstwa i suwerenności mogą wspomóc działania samorządów poprzez współdziałanie w realizacji określonych zadań publicznych. Ponadto organizacje pozarządowe w społeczeństwie demokratycznym stanowią doskonałą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych obywateli danego środowiska.


§ 1 Postanowienia ogólne


Ilekroć w „Wieloletnim programie współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017– 2019”, mowa jest o:
1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817);
2)   programie - należy przez to rozumieć „Wieloletni program współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017–2019”, o którym mowa w art. 5 a ustawy;
3)   organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w myśl art. 3 ust. 2 ustawy;
4)   innym podmiocie – rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy;
5)   gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Nowa Sarzyna;
6)   urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;
7)   dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
8) małych dotacji - zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie określonym w art. 19 a ustawy.
 

§ 2 Cel główny i cele szczegółowe programu


1.    Celem głównym programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.
2.    Cele szczegółowe programu współpracy:
1)    promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy;
2)    poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie gminy;
3)    integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;
4)    otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;
5)    tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich;
6)    zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych;
7)    wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych.

§ 3 Zasady współpracy


1)    zasada pomocniczości oznacza, że Miasto i Gmina Nowa Sarzyna zleca realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2)    zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;
3)    zasada partnerstwa oznacza, że gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy;
4)    zasada efektywności polega na tym, że gmina będzie dokonywać wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oczekując od organizacji sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości;
5)    zasada uczciwej konkurencji przejawia się tym, że gmina będzie równorzędnie traktowała organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów;
6)    zasada jawności rozumiana jest jako dążenie gminy do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również  w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych;
7)    zasada legalności oznacza, że wszelkie działania organów gminy oraz podmiotów programu współpracy odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa. 


§ 4
Zakres przedmiotowy

1.    Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są:
1)    ustawowe zadania własne gminy;
2)    zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;
3)    wspólne określanie ważnych dla mieszkańców gminy potrzeb i tworzenie systemowego rozwiązywania problemów społecznych;
4)    konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2.    Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej w poszczególnych obszarach przedstawione zostały w § 5 i 6 programu.

§ 5 Formy współpracy

1.    Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2.    Do współpracy o charakterze finansowym należy:
1)    powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
2)    wspieranie wykonania zadania publicznego wraz  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
3)    zakup usług dotyczących realizacji zadań publicznych na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
4)    wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.
3.    Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym może odbywać się w następujących formach:
1)    wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2)    konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów, na zasadach określonych odrębną uchwałą;
3)    organizacja akcji promującej ideę wpłat 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy;
4)    pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych;
5)    promowanie i informowanie o współpracy i o działalności organizacji pozarządowych, na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu, Biuletynie Informacji Publicznej i w innych formach;
6)    prowadzenie spotkań konsultacyjnych i szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju wolontariatu, składania wniosków w trybie otwartego konkursu ofert oraz rozliczania dotacji;
7)    wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych;
8)    pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi;
9)    używanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.


§ 6 Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2017–2019 obejmują sferę działań z zakresu:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz   wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;.
13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
14) ratownictwa i ochrony ludności;
15) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) promocji Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

§ 7 Okres realizacji programu

„Wieloletni program współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017–2019” będzie realizowany od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.


§ 8 Sposób realizacji programu

1.    Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, a jeżeli przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania to można je wykonać w inny sposób.
2.    Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.
3.    Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust. 2 biorąc pod uwagę.
1)     stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym;
2)    zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację;
3)    korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty programu współpracy.
4.    Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu gmina może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji na zasadach określonych w ustawie.
5.    Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
6.    Ze strony Gminy współpracę z organizacjami pozarządowymi realizują:
1)    Rada Miejska i jej Komisje - w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy oraz nawiązywania branżowej współpracy z organizacjami;
2)    Burmistrz Miasta i Gminy - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania decyzji o priorytetach współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom;
3)    Kierownicy i pracownicy Urzędu;
4)    Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

§ 9 Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu


Gmina, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu przeznacza środki finansowe w wysokości określonej każdorazowo Uchwałą Budżetową.


§ 10 Sposób oceny realizacji programu


1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji jego wykonania.
2. Celem monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:
1) liczba otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania;
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione);
5) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe gminy;
6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje;
7) liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizacje;
8) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe;
9) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i gminę;
10) stopień zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w programie współpracy;
11) liczba skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
12) inne dane ilościowe pozwalające ocenić stopień realizacji programu.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku przedstawi Radzie Miejskiej w Nowej Sarzynie sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.


 § 11 Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

1.    Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.    Przygotowanie programu współpracy objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:
1)    opracowanie projektu programu i przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie - zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy;
2)    dokonanie korekt w treści projektu programu z uwzględnieniem opinii i uwag wynikających z konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
3)    przedstawienie projektu uchwały na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie;
4)    przedłożenie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie;
5)    po uchwaleniu programu przez Radę Miejską, zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 12 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1.    Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2.    Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3.    W skład każdej komisji konkursowej wchodzi 4 członków, w tym 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
4.    W skład komisji konkursowej wchodzą także osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub inne podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących w/w organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
5.    W pracach komisji konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym  także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
6.    Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z podmiotami składającymi wniosek, tj.:
1)    która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem organów podmiotów ubiegających się o dotację;
2)    pozostaje z członkami władz podmiotów ubiegających się o dotację w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7.    Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
8.    Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
9.    Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy składu osobowego, w tym  przewodniczącego komisji lub sekretarza komisji.
10.    Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:
1)    zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;
2)    sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu;
3)    przy ocenie ofert członkowie komisji posługują się kartą oceny oferty;
4)    w następnej kolejności komisja sprawdza, czy złożone oferty spełniają wymogi formalne zgodne z kryteriami określonymi w karcie oceny oferty;
5)    w dalszej kolejności komisja analizuje jedynie oferty kompletne pod względem formalnym;
6)    oferta nie spełniająca wszystkich kryteriów formalnych nie jest dalej rozpatrywana;
7)    oferta spełniająca wszystkie kryteria oceny formalnej poddawana jest ocenie merytorycznej;
8)    po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie oceny oferty, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
11.    Komisja konkursowa po dokonanej ocenie merytorycznej sporządza protokół, który powinien zawierać:
1)    oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2)    imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3)    liczbę zgłoszonych ofert;
4)    wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;
5)    średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji; zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
6)    propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji;
7)    podpisy członków komisji.
12.    Sporządzony protokół zawierający rekomendacje komisji konkursowej w sprawie ostatecznego wyboru ofert, przekazywany jest niezwłocznie do Burmistrza.
13.    Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: