Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:

ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel: 0-17 717 81 69, 0-17 717 81 59

e-mail:

Internet: www.mgops.nowasarzyna.eu

Godz. otwarcia: 7.00 - 15.30

 

P.O. Dyrektora: Dorota Zaworska

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

jest jednostką budżetową działającą w oparciu o statut ośrodka, regulamin organizacyjny,  ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o pomocy społecznej. 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizuje jedenastu pracowników socjalnych. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, są to:


 

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zadania własne gminy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

Zadania zlecone gminie:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia rodzinne:

 

I. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych:

 • z tytułu urodzenia dziecka,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.


II. Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne.


III. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

IV. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 1 października 2008 roku do 30 września 2009 roku, wraz z zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego, a nie jak dotąd za pośrednictwem komornika.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą od 1 sierpnia 2008 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Matejki 5 (pokój nr 6).
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają dzieci wychowujące się w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 725 złotych netto. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać na dziecko to 500 złotych.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: