Home Map Tel

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:

ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel: 0-17 717 81 69, 0-17 717 81 59

e-mail:

Internet: www.mgops.nowasarzyna.eu

Godz. otwarcia: 7.00 - 15.30

 

P.O. Dyrektora: Dorota Zaworska

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

jest jednostką budżetową działającą w oparciu o statut ośrodka, regulamin organizacyjny,  ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o pomocy społecznej. 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizuje jedenastu pracowników socjalnych. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, są to:


 

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zadania własne gminy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

Zadania zlecone gminie:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia rodzinne:

 

I. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych:

 • z tytułu urodzenia dziecka,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.


II. Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne.


III. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

IV. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 1 października 2008 roku do 30 września 2009 roku, wraz z zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego, a nie jak dotąd za pośrednictwem komornika.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą od 1 sierpnia 2008 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Matejki 5 (pokój nr 6).
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają dzieci wychowujące się w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 725 złotych netto. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać na dziecko to 500 złotych.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: