Home Map Tel

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA "KWIAT AZALII"


 

 

Szanowni Państwo!

Na terenie Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna funkcjonuje wiele instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają rozwój i promują naszą małą ojczyznę. Są też obywatele, którzy przyczyniają się do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych oraz do kreowania pozytywnego wizerunku gminy.
Pragnąc docenić wkład  tych osób i instytucji w rozwój i promocję Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłaszam VIII edycję Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2021”. Nagroda zostanie przyznana w czterech kategoriach: działalność społeczna, sport, kultura i społeczna odpowiedzialność biznesu. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przyznania Honorowego „Kwiatu Azalii 2021” za całokształt działalności na rzecz Gminy.
W związku z powyższym, zapraszam do zgłaszania kandydatów do ww. nagrody w odpowiednich kategoriach. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku. Następnie Kapituła Konkursu wyłoni wyróżnionych, a wręczenie nagród odbywać się będzie w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami epidemiologicznymi. 
Regulamin przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Rychel

REGULAMIN NAGRODY:

 

§1

1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2021”, zwana dalej „Nagrodą”, ma charakter honorowy i jest przyznawana raz w roku w czterech dziedzinach:
1) działalności społecznej,
2) kultury,
3) sportu,
4) społecznej odpowiedzialności biznesu.
2. Nagrodę przyznaje się działaczom społecznym, twórcom kultury, sportowcom, instytucjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom oraz grupom nieformalnym, za szczególne osiągnięcia i aktywność w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 7.
3. Nagrodę stanowi statuetka „Kwiat Azalii 2021”.
4. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przyznania HONOROWEGO „Kwiatu Azalii 2021” za całokształt działalności na rzecz Gminy.
5. HONOROWY „Kwiat Azalii 2021” może być przyznany tej samej osobie lub organizacji tylko jeden raz.
 

§2

1. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie:
1) prowadzenia działalności na rzecz integracji różnych środowisk oraz animacji życia społecznego w każdym jego wymiarze;
2) upowszechniania, rozwoju i promocji sportu, edukacji, kultury, działalności społecznej oraz biznesu społecznie odpowiedzialnego.
2. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz ze stosownym uzasadnieniem, mogą być składane przez:
1) władze samorządowe;
2) sołtysów gminy Nowa Sarzyna;
3) przewodniczących osiedli;
4) instytucje, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, jednostki OSP, KGW;
5) szkoły.
3. Jedna instytucja lub organizacja może zgłosić do konkursu jedną kandydaturę w danej dziedzinie.
4. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej miasta i gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2,stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
6. Druki wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie na stanowisku ds. promocji (pokój 316) oraz na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu.
7. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2021” bądź wysyłając zgłoszenie na Adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.
8. W przypadku złożenia wniosku po terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
 

§3

1. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Kapituła Konkursu, którą powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Burmistrz dokona wyboru Kapituły spośród przedstawicieli organów gminy, pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście
i gminie Nowa Sarzyna.
W danym roku osoba kandydująca do Nagrody nie może być jednocześnie członkiem Kapituły.
2. Kapituła rozpatruje złożone wnioski do dnia 9 maja 2021 r. i przedstawia Burmistrzowi proponowane nominacje w każdej z dziedzin.
3. Obrady Kapituły są tajne. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół.
4. Przy wyborze poszczególnych laureatów bierze się pod uwagę następujące osiągnięcia:
1) działalność społeczna - aktywna działalność na rzecz społeczności lokalnej; czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz innych osób; zorganizowanie w środowisku lokalnym ważnego przedsięwzięcia społecznego; pobudzanie aktywności społecznej; społeczna służba dla dobra społeczności lokalnej również w ramach działalności OSP i KGW.
2) sport - osiągnięcie sukcesów sportowych (zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi, zespoły) na arenie regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej; popularyzacja aktywności sportowej;
3) kultura - realizacja programów i przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa, muzyki, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzacja wiedzy o kulturze regionu, inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego, ochrona dziedzictwa kultury, działalność twórcza i artystyczna stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, twórczość literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna.
4) społeczna odpowiedzialność biznesu – współpraca firm ze społecznością lokalną oraz samorządem, bezinteresowne zaangażowanie w ramach przedsięwzięć organizowanych na rzecz społeczności lokalnej. Działalność uwzględniająca interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
5.Spełnienie jednego z wymienionych w ust.4 osiągnięć w poszczególnej kategorii jest wystarczające do dokonania zgłoszenia nominacji.
6. Nominację do nagród zatwierdza Burmistrz w terminie do 14 maja 2021 r.
7. Wręczenie Nagród odbywać się będzie w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami epidemiologicznymi.  

 

W przypadku pytań proszę o kontakt ze stanowiskiem ds. promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, tel. 17 2413 177, wew. 316, e-mail: e.wojtyna@nowasarzyna.eu. WNIOSEK o przyznanie nagrody publikujemy poniżej.

 

 

LAUERACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI:

 

Kwiat Azalii 2021

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:

Marek Piechuta

 

Nagroda w kategorii działalność społeczna:

Marek Węglarz
Julia Walawska
Bogusław Tudryn
Zofia Szpunar
Joanna Szymula
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Łętowskiej

 

Nagroda w kategorii sport:

Zdzisław Haszto

 

Nagroda w kategorii kultura:

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnogórze
Kapela Ludowa „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny
Irena Berestka
Zespół śpiewaczy „Wesoła Przystań”
Koło Gospodyń Wiejskich w Łętowni

 

Nagroda w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu:
Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie

 

 

Kwiat Azalii 2020 - edycja odwołana z uwagi na zagrożenie związane z epidemią COVID-19

 

 

Kwiat Azalii 2019

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:

Poseł na Sejm RP Jerzy Paul

 

Nagroda w kategorii działalność społeczna:

Wi&Ka Fotografia

Lucyna Lorenc

Zofia Borkowska

Elżbieta Toś

Patryk Grab

Danuta Kurzyp

Jan Zybura

Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna

 

Nagroda w kategorii sport:

Janusz Sarzyński

Piotr Stasiowski

Paweł Miazga

Karol Osipa

Jakub Olechowski

 

Nagroda w kategorii kultura:

Irena Banuch

Mariola Jagiełło-Chrzan

KGW w Rudzie Łańcuckiej

Stowarzyszenie Nasza Wola

Kapela Ludowa Sarzynioki

Zespół Pieśni i Tańca Wolany

 

 

Kwiat Azalii 2018

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Ojczyzny i Gminy z okazji 100-lecia Niepodległości i 45-lecia Nowej Sarzyny
ks. Jan Warchał
ks. Stanisław Turek

Jan Kida

por. Henryk Atemborski

Wincenty Pażyra

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Bożena Krawczyk
Joanna Madej i Małgorzata Szymula
Małgorzata Kusy
Roman Michna
Marian Łysiak
Jan Romański
Bogusław Miazga
Franciszek Wilk

Nagroda w kategorii sport:
Oliwia Wojtas
Zuzanna Flis
Stanisław Łuczak
Dariusz Paczocha
Krzysztof Klocek
Rafał Śliż
Paweł Szczepański
Grzegorz Sroka
Mirosław Półćwiartek

Nagroda w kategorii kultura:
Sylwia Sulikowska
Janusz Motyka

Marian Perlak
Dyskusyjny Klub Książki w Nowej Sarzynie

 

 

Kwiat Azalii 2017

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Grażyna Wadas
Ryszard Dryps

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Grzegorz Biały
Michał Zawadzki
Alfred Ryś

Grupa Pomocy Humanitarnej PCK w Nowej Sarzynie
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Benefactum w Łętowni

Stowarzyszenie Integracja bez granic w Sarzynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

Nagroda w kategorii sport:
Natalia Kondeusz
Malwina Mul
Patrycja Kubasiewicz
Przemysław Golik
Nowosarzyńska Grupa Biegowa

Nagroda w kategorii kultura:
OSP w Woli Zarczyckiej 
Zespół Mały Złoty Potok z Jelnej

 

 

Kwiat Azalii 2016

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Henryk Atemborski
Mirosław Przewoźnik

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Mieczysław Bis  
Kinga Kwiecińska
ks Krystian Kusztyb
Edward Baj
Jan Pinderski

Nagroda w kategorii sport:
Klub Turystyczny Przygoda  
MZKS UNIA Nowa Sarzyna   
Julia Żak (LKKK)
Marcin Doktor (Arka Łętownia)
Kołodziej Krystian (Arka Łętownia)

Nagroda w kategorii kultura:
Zespół "Hosadyna"  
Halina Mryc-Noga   
KGW Wola Zarczycka

 

 

Kwiat Azalii 2015

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Józef Pikor
Franciszek Makowiecki

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Małgorzata Partyka
Daniel Kusy
Stanisława Charysz
Stanisława Sroka
Joanna Gałdyś
Dariusz Miazga
Adam Fleszar
Edward Kak 

Nagroda w kategorii sport:
Izabela Dec 
Piotr Zygmunt
Barbara Łuczak–Pokój
Anna Bemben

Nagroda w kategorii kultura:
Anna Kuranty
Nowosarzyńska Telewizja Kablowa LokalTel
Marta Marczak
Kuba Amarowicz
Zofia Miś
 


Kwiat Azalii 2014

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Jerzy Charysz

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Stowarzyszenie Dobry Dom
Andrzej Kusiak
Dariusz Madera
Dariusz Łata
Klub Seniora w Nowej Sarzynie

Nagroda w kategorii sport:
Natalia Stachula
Mirosław Hołda
Kamil Klocek
Jerzy Baran
Anna Smolak

Nagroda w kategorii kultura:
Stowarzyszenie Ludowe „Sarzynioki” w Sarzynie
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelna „Złoty Potok”
Zofia Szpunar
Zespół Tańca Ludowego Azalia z Woli Zarczyckiej
 


Kwiat Azalii 2013

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Jan Sum
Roman Kostyra

Nagroda w kategorii działalność społeczna:

Jerzy Charysz
Dariusz Burda
Stanisław Paszek
Franciszek Jakubowski

Nagroda w kategorii sport:
Ryszard Dryps
Paweł Szostak
Maciej Jeziorowski
Aneta Kręcidło

Nagroda w kategorii kultura:
Stanisław Florek
Józef Pich
 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: