Home Map Tel
Subskrybuj RSS

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA "KWIAT AZALII"


 

 

Szanowni Państwo!

Na terenie Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna funkcjonuje wiele instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają rozwój i promują naszą małą ojczyznę. Są też obywatele, którzy przyczyniają się do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych oraz do kreowania pozytywnego wizerunku gminy.
Pragnąc docenić wkład  tych osób i instytucji w rozwój i promocję Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłaszam  VI edycję Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2018”. Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: działalność społeczna, sport i kultura. Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, przewiduje się możliwość przyznania "Honorowego Kwiatu Azalii 2018” za zaangażowanie w działalność patriotyczną, krzewienie patriotyzmu i tradycji narodowych, organizację przedsięwzięć i wydarzeń patriotycznych.
W związku z powyższym, zapraszam do zgłaszania kandydatów do ww. nagrody w odpowiednich kategoriach. Termin składania wniosków upływa z dniem  30 kwietnia 2018 roku. Następnie Kapituła Konkursu wyłoni wyróżnionych, a uroczysta ceremonia uhonorowania odbędzie się w maju br. podczas gminnych obchodów Dnia Samorządowca.
Regulamin przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Rychel

REGULAMIN NAGRODY:

 

§1


1.    Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2018”, zwana dalej „Nagrodą”, ma charakter honorowy i jest przyznawana raz w roku w trzech dziedzinach:
1)    działalności społecznej;
2)    kultury;
3)    sportu.
2.    Nagrodę przyznaje się działaczom społecznym, twórcom kultury, sportowcom, instytucjom, stowarzyszeniom oraz grupom nieformalnym, za szczególne osiągnięciai aktywność w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 7.
3.    Nagrodę stanowi statuetka „Kwiat Azalii 2018”.
4.    Z okazji 100 lecia obchodów Odzyskania Niepodległości, przewiduje się możliwość przyznania HONOROWEGO „Kwiatu Azalii 2018” za zaangażowanie w działalność patriotyczną, krzewienie patriotyzmu i tradycji narodowych, organizację przedsięwzięć i wydarzeń patriotycznych.


§2
 

1.    Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie:
1)    prowadzenia działalności na rzecz integracji różnych środowisk oraz animacji życia społecznego w każdym jego wymiarze;
2)    upowszechniania i rozwoju sportu, edukacji i kultury, a w szczególności promocji dorobku sportowego, oświatowego i kulturalnego na terenie Gminy i poza nią.
2.    Wnioski o przyznanie Nagrody wraz ze stosownym uzasadnieniem, mogą być składane przez:
1)    władze samorządowe;
2)    sołtysów gminy Nowa Sarzyna;
3)    przewodniczących osiedli;
4)    instytucje, kluby sportowe, organizacje pozarządowe;
5)    szkoły.
3.    Jedna instytucja lub organizacja może zgłosić do konkursu jedną kandydaturę w danej dziedzinie.
4.    Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej miasta i gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.
5.    Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2,stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
6.    Druki wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie na stanowisku ds. promocji (pokój 316) oraz na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu.
7.    Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2018”. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.
8.    W przypadku złożenia wniosku po terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
 

§3
 

1.    Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Kapituła Konkursu, którą powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Burmistrz dokona wyboru Kapituły spośród przedstawicieli organów gminy, pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście i gminie Nowa Sarzyna .W danym roku osoba kandydująca do Nagrody nie może być jednocześnie członkiem Kapituły.
2.    Kapituła rozpatruje złożone wnioski do dnia 9 maja 2018 r. i przedstawia Burmistrzowi proponowane nominacje w każdej z dziedzin.
3.    Obrady Kapituły są tajne. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół.
4.    Przy wyborze poszczególnych laureatów bierze się pod uwagę następujące osiągnięcia:
1)    działalność społeczna - aktywna działalność na rzecz społeczności lokalnej; czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz innych osób; zorganizowanie w środowisku lokalnym ważnego przedsięwzięcia społecznego; pobudzanie aktywności społecznej;
2)    sport - osiągnięcie sukcesów sportowych (zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi, zespoły) na arenie regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej; popularyzacja aktywności sportowej;
3)    kultura - realizacja programów i przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa, muzyki, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzacja wiedzy o kulturze regionu, inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego, ochrona dziedzictwa kultury, działalność twórcza i artystyczna stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, twórczość literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna.
5.    Spełnienie jednego z wymienionych w ust.4 osiągnięć w poszczególnej kategorii jest wystarczające do dokonania zgłoszenia nominacji.
6.    Nominację do nagród zatwierdza Burmistrz w terminie do 12 maja 2018 r.
7.    Wręczenie Nagród odbywa się podczas uroczystości zorganizowanej przy okazji obchodów Dnia Samorządowca.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt ze stanowiskiem ds. promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, tel. 17 2413 177, wew. 316, e-mail: k.dudek@nowasarzyna.eu. Wniosek o przyznanie nagrody publikujemy poniżej.

 

 

LAUERACI POPRZEDNICH EDYCJI:

 

 

Kwiat Azalii 2018


Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Ojczyzny i Gminy z okazji 100-lecia Niepodległości i 45-lecia Nowej Sarzyny
ks. Jan Warchał
ks. Stanisław Turek

Jan Kida

por. Henryk Atemborski

Wincenty Pażyra

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Bożena Krawczyk
Joanna Madej i Małgorzata Szymula
Małgorzata Kusy
Roman Michna
Marian Łysiak
Jan Romański
Bogusław Miazga
Franciszek Wilk

Nagroda w kategorii sport:
Oliwia Wojtas
Zuzanna Flis
Stanisław Łuczak
Dariusz Paczocha
Krzysztof Klocek
Rafał Śliż
Paweł Szczepański
Grzegorz Sroka
Mirosław Półćwiartek

Nagroda w kategorii kultura:
Sylwia Sulikowska
Janusz Motyka

Marian Perlak
Dyskusyjny Klub Książki w Nowej Sarzynie

 

 

Kwiat Azalii 2017


Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Grażyna Wadas
Ryszard Dryps

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Grzegorz Biały
Michał Zawadzki
Alfred Ryś

Grupa Pomocy Humanitarnej PCK w Nowej Sarzynie
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Benefactum w Łętowni

Stowarzyszenie Integracja bez granic w Sarzynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

Nagroda w kategorii sport:
Natalia Kondeusz
Malwina Mul
Patrycja Kubasiewicz
Przemysław Golik
Nowosarzyńska Grupa Biegowa

Nagroda w kategorii kultura:
OSP w Woli Zarczyckiej 
Zespół Mały Złoty Potok z Jelnej

 

 

Kwiat Azalii 2016


Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Henryk Atemborski
Mirosław Przewoźnik

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Mieczysław Bis  
Kinga Kwiecińska
ks Krystian Kusztyb
Edward Baj
Jan Pinderski

Nagroda w kategorii sport:
Klub Turystyczny Przygoda  
MZKS UNIA Nowa Sarzyna   
Julia Żak (LKKK)
Marcin Doktor (Arka Łętownia)
Kołodziej Krystian (Arka Łętownia)

Nagroda w kategorii kultura:
Zespół "Hosadyna"  
Halina Mryc-Noga   
KGW Wola Zarczycka

 

 

Kwiat Azalii 2015

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Józef Pikor
Franciszek Makowiecki

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Małgorzata Partyka
Daniel Kusy
Stanisława Charysz
Stanisława Sroka
Joanna Gałdyś
Dariusz Miazga
Adam Fleszar
Edward Kak 

Nagroda w kategorii sport:
Izabela Dec 
Piotr Zygmunt
Barbara Łuczak–Pokój
Anna Bemben

Nagroda w kategorii kultura:
Anna Kuranty
Nowosarzyńska Telewizja Kablowa LokalTel
Marta Marczak
Kuba Amarowicz
Zofia Miś
 


Kwiat Azalii 2014

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Jerzy Charysz

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Stowarzyszenie Dobry Dom
Andrzej Kusiak
Dariusz Madera
Dariusz Łata
Klub Seniora w Nowej Sarzynie

Nagroda w kategorii sport:
Natalia Stachula
Mirosław Hołda
Kamil Klocek
Jerzy Baran
Anna Smolak

Nagroda w kategorii kultura:
Stowarzyszenie Ludowe „Sarzynioki” w Sarzynie
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelna „Złoty Potok”
Zofia Szpunar
Zespół Tańca Ludowego Azalia z Woli Zarczyckiej
 


Kwiat Azalii 2013


Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Jan Sum
Roman Kostyra

Nagroda w kategorii działalność społeczna:

Jerzy Charysz
Dariusz Burda
Stanisław Paszek
Franciszek Jakubowski

Nagroda w kategorii sport:
Ryszard Dryps
Paweł Szostak
Maciej Jeziorowski
Aneta Kręcidło

Nagroda w kategorii kultura:
Stanisław Florek
Józef Pich
 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: