Home Map Tel
Subskrybuj RSS

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA "KWIAT AZALII"


 

 

Szanowni Państwo!

Na terenie Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna funkcjonuje wiele instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają rozwój i promują naszą małą ojczyznę. Są też obywatele, którzy przyczyniają się do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych oraz do kreowania pozytywnego wizerunku gminy.
Pragnąc docenić wkład  tych osób i instytucji w rozwój i promocję Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłaszam  V edycję Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Kwiat Azalii 2017”. Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: działalność społeczna, sport, kultura.
W związku z powyższym, zapraszam do zgłaszania kandydatów do ww. nagrody w odpowiednich kategoriach. Termin składania wniosków upływa z dniem  21 kwietnia 2017 roku. Następnie Kapituła Konkursu wyłoni wyróżnionych, a uroczysta ceremonia uhonorowania odbędzie się w maju br. podczas gminnych obchodów Dnia Samorządowca.
Regulamin przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Rychel

REGULAMIN NAGRODY:

 

                                                                                  §1
1.    Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - zwana „Kwiat Azalii 2017” dalej Nagrodą - ma charakter honorowy i jest przyznawana raz w roku w trzech  dziedzinach:
-    działalności  społecznej,
-    kultury,
-    sportu.

2.    Nagrodę przyznaje się  sportowcom, działaczom społecznym, twórcom kultury, instytucjom, stowarzyszeniom oraz grupom nieformalnym za szczególne osiągnięcia i aktywność w danym roku kalendarzowym.
3.    Nagrodę stanowi statuetka „Kwiat Azalii 2017”.
4.    W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przyznania HONOROWEGO „Kwiatu Azalii 2017” za całokształt działalności na rzecz Gminy.
5.    HONOROWY „Kwiat Azalii 2017”  może być przyznany tej samej osobie lub organizacji tylko jeden raz.

                                                                                 §2
1.    Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie:
-    prowadzenia działalności na rzecz integracji różnych środowisk oraz animacji życia społecznego w każdym jego wymiarze,
-    upowszechniania i rozwoju sportu, edukacji i kultury, a w szczególności promocji dorobku sportowego, oświatowego i kulturalnego na terenie Gminy i poza nią.
2.    Wnioski o przyznanie Nagrody wraz ze stosownym uzasadnieniem, mogą być składane przez:
-    władze samorządowe,
-    sołtysów gminy Nowa Sarzyna,
-    przewodniczących osiedli,
-    instytucje , kluby sportowe, organizacje pozarządowe,
-    szkoły.
3.    Jedna instytucja lub organizacja może zgłosić do konkursu jedną kandydaturę w danej dziedzinie.
4.    Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej miasta i gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.
5.    Wzór wniosków o którym mowa w §2 pkt 2 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6.    Druki wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na stanowisku ds. promocji (pokój nr 316) oraz na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu.
7.    Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w terminie do 21 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  „Kwiat Azalii 2017”. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
8.    W przypadku złożenia wniosków po terminie zostaną one pozostawione bez rozpatrzenia.

                                                                                   §3
1.    Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Kapituła Konkursu, którą powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Burmistrz dokona wyboru Kapituły spośród przedstawicieli organów gminy, pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych urzędu oraz zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście i gminie Nowa Sarzyna.
W danym roku osoba kandydująca do Nagrody nie może być jednocześnie członkiem Kapituły.
2.    Kapituła rozpatruje złożone wnioski do dnia 5 maja 2017 r. i przedstawia Burmistrzowi proponowane nominacje w każdej z dziedzin.
3.    Obrady Kapituły są tajne. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół.
4.    Przy wyborze poszczególnych laureatów bierze się pod uwagę następujące osiągnięcia:
-    działalność społeczna - aktywna działalność na rzecz społeczności lokalnej; czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz innych osób; zorganizowanie w środowisku lokalnym ważnego przedsięwzięcia społecznego; pobudzanie aktywności społecznej;
-    sport - osiągnięcie sukcesów sportowych (zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi, zespoły) na arenie regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej; popularyzacja aktywności sportowej;
-    kultura - realizacja programów i przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa, muzyki, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzacja wiedzy o kulturze regionu, inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego,  ochrona dziedzictwa kultury, działalność twórcza i artystyczna stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, twórczość literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna.
5.    Spełnienie jednego z wymienionych osiągnięć w poszczególnej kategorii jest wystarczające do dokonania zgłoszenia nominacji.
6.    Nominację do nagród zatwierdza Burmistrz w terminie do 12 maja 2017 r.
7.    Wręczenie Nagród odbywa się podczas uroczystości zorganizowanej w miesiącu maju przy okazji obchodów Dnia Samorządowca.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt ze stanowiskiem ds. promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, tel. 17 2413 177, wew. 316, e-mail: k.dudek@nowasarzyna.eu. Wniosek o przyznanie nagrody publikujemy poniżej.

 

 

LAUERACI POPRZEDNICH EDYCJI:

 

Kwiat Azalii 2017


Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Grażyna Wadas
Ryszard Dryps

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Grzegorz Biały
Michał Zawadzki
Alfred Ryś

Grupa Pomocy Humanitarnej PCK w Nowej Sarzynie
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Benefactum w Łętowni

Stowarzyszenie Integracja bez granic w Sarzynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

Nagroda w kategorii sport:
Natalia Kondeusz
Malwina Mul
Patrycja Kubasiewicz
Przemysław Golik
Nowosarzyńska Grupa Biegowa

Nagroda w kategorii kultura:
OSP w Woli Zarczyckiej 
Zespół Mały Złoty Potok z Jelnej

 

 

Kwiat Azalii 2016


Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Henryk Atemborski
Mirosław Przewoźnik

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Mieczysław Bis  
Kinga Kwiecińska
ks Krystian Kusztyb
Edward Baj
Jan Pinderski

Nagroda w kategorii sport:
Klub Turystyczny Przygoda  
MZKS UNIA Nowa Sarzyna   
Julia Żak (LKKK)
Marcin Doktor (Arka Łętownia)
Kołodziej Krystian (Arka Łętownia)

Nagroda w kategorii kultura:
Zespół "Hosadyna"  
Halina Mryc-Noga   
KGW Wola Zarczycka

 

 

Kwiat Azalii 2015

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Józef Pikor
Franciszek Makowiecki

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Małgorzata Partyka
Daniel Kusy
Stanisława Charysz
Stanisława Sroka
Joanna Gałdyś
Dariusz Miazga
Adam Fleszar
Edward Kak 

Nagroda w kategorii sport:
Izabela Dec 
Piotr Zygmunt
Barbara Łuczak–Pokój
Anna Bemben

Nagroda w kategorii kultura:
Anna Kuranty
Nowosarzyńska Telewizja Kablowa LokalTel
Marta Marczak
Kuba Amarowicz
Zofia Miś
 


Kwiat Azalii 2014

Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Jerzy Charysz

Nagroda w kategorii działalność społeczna:
Stowarzyszenie Dobry Dom
Andrzej Kusiak
Dariusz Madera
Dariusz Łata
Klub Seniora w Nowej Sarzynie

Nagroda w kategorii sport:
Natalia Stachula
Mirosław Hołda
Kamil Klocek
Jerzy Baran
Anna Smolak

Nagroda w kategorii kultura:
Stowarzyszenie Ludowe „Sarzynioki” w Sarzynie
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelna „Złoty Potok”
Zofia Szpunar
Zespół Tańca Ludowego Azalia z Woli Zarczyckiej
 


Kwiat Azalii 2013


Nagroda Honorowa za całokształ działalności na rzecz Gminy:
Jan Sum
Roman Kostyra

Nagroda w kategorii działalność społeczna:

Jerzy Charysz
Dariusz Burda
Stanisław Paszek
Franciszek Jakubowski

Nagroda w kategorii sport:
Ryszard Dryps
Paweł Szostak
Maciej Jeziorowski
Aneta Kręcidło

Nagroda w kategorii kultura:
Stanisław Florek
Józef Pich
 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: