Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Informacja o stystemie gospodarowania odpadami w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna


INFORMACJE OGÓLNE:

 

Sejm RP nowelizacją ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach zobowiązał wszystkie Gminy w Polsce do odbierania, transportu i zagospodarowania wytworzonych na ich terenie odpadów  komunalnych. Nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami w naszej gminie weszły w życie 1 lipca 2013 roku.  Odgórnie narzucono na Gminy wybór metody  naliczenia opłaty, a także wiele innych czynników mających wpływ na jej wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata ma pokryć w całości koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W Mieście i Gminie Nowa Sarzyna uchwałą Rady Miejskiej przyjęto, że opłata za odpady komunalne naliczana będzie od gospodarstwa domowego.

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobiera się opłatę.
Od dnia 1 czerwca 2019 roku miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 

I.    Nieruchomości zamieszkałe:
1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa:
1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)    gospodarstwo jednoosobowe – w wysokości 15,00 zł,
b)    pozostałe gospodarstwa – w wysokości 29,80 zł;
2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)    gospodarstwo jednoosobowe – w wysokości 30,00 zł,
b)    pozostałe gospodarstwa – w wysokości 59,60 zł.
2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)    od mieszkańca w stosunku do pierwszych czterech osób zamieszkujących lokal 13,60 zł/ osobę,
b)    od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej lokal 3,00 zł/ osobę;
2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)    od mieszkańca w stosunku do pierwszych czterech osób zamieszkujących lokal 27, 20 zł/ osobę,
b)    od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej lokal 6,00 zł/ osobę.

 

II.    Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1.    Nieruchomości niezamieszkałe:
1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)    o pojemności 60 l – w wysokości 9,90 zł,
b)    o pojemności 120 l – w wysokości 27,40 zł,
c)    o pojemności 240 l – w wysokości 54,80 zł,
d)    o pojemności 1100 l – w wysokości 251,20 zł,
e)    o pojemności 7000 l (KP-7) – w wysokości 1060,00 zł;
2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)    o pojemności 60 l – w wysokości 19,80 zł,
b)    o pojemności 120 l – w wysokości 54,80 zł,
c)    o pojemności 240 l – w wysokości 109,60 zł,
d)    o pojemności 1100 l – w wysokości 502,40 zł,
e)    o pojemności 7000 l (KP-7) – w wysokości 2120,00 zł.
 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie wypełnioną deklarację. Druki są dostępne w Urzędzie oraz do pobrania poniżej.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia swojej nieruchomości w odpowiedni pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. W ramach usług dodatkowych świadczonych przez Gminę można wydzierżawić taki pojemnik za odpłatnością od przedsiębiorcy, odbierającego odpady komunalne. Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługi dodatkowe można pobraćponiżej.

Do segregacji odpadów przedsiębiorca dostarcza nieodpłatnie:
1)    w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – worki;
2)    w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – pojemniki.
  

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

 

1)      częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych:

a)        z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich dwa razy w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu, a raz w pozostałych miesiącach,

b)        z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach miejskich raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach raz na miesiąc,

c)        z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;

2)      częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej raz w miesiącu;

3)      częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu;

 

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 

1)   częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gromadzone w workach o pojemności 60 l oraz pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l:

a)        zlokalizowanych na terenach wiejskich dwa razy w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu, a raz w pozostałych miesiącach,

b)        zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach miejskich raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach raz na miesiąc,

c)        zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;

2)   częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gromadzone w pojemnikach o pojemności 1100 l i 7000 l (KP-7) – na zgłoszenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej, w terminie ustalonym z wykonawcą;

3)   częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne raz w miesiącu;

4)   częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gromadzone w workach o pojemności 120 l – tak jak w pkt 1;

 

 

Szczegółowe informacje o gminnym systemie gospodarowania odpadami można uzyskać pod numerem telefonu: 17 24 13 177 wew. 217 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Mikołaja Kopernika 1, II - piętro, pokój nr 217 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)

 

 

UISZCZANIE OPŁAT:

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, zgodnie ze stawką ustaloną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

 

1)  za styczeń i luty do dnia 15 marca danego roku;
2)  za marzec i kwiecień do dnia 15 maja danego roku;
3)  za maj i czerwiec do dnia 15 lipca danego roku;
4)  za lipiec i sierpień do dnia 15 września danego roku;
5)  za wrzesień i październik do dnia 15 listopada danego roku;
6)  za listopad i grudzień do dnia 15 stycznia danego roku.

 

Płatności można regulować również na podstawie otrzymanej "Informacji o wysokości opłaty" (tzw. książeczka opłat) w placówce pocztowej lub bankowej.

 

 Opłat bez prowizji można dokonywać:

1) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie (III piętro)

2) w Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Sarzynie, ul. 1 Maja 4.

3) na rachunek bankowy: 

Bank Pekao S.A.
Nr 25 1240 1792 1111 0010 6672 2466

 

Uwaga! W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podać imię, nazwisko (lub nazwę firmy, instytucji itp.) i adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

  

Wzór tytułu wpłaty:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Jan Nowak, ul. Polna 1003, Nowa Sarzyna.

 

Szczegółowe dane odbiorcy płatności:

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

ul. Mikołaja Kopernika 1

37-310 Nowa Sarzyna

NIP: 816-10-79-318

REGON: P-000529657

  

INFORMACJE O REALIZACJI SYSTEMU:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) informuje się, że:

1)      podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna jest Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. 1-go Maja 4;

2)      miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia
w m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów;

3)      osiągnięty w 2018 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła –  26,63 %;

4)      osiągnięty w 2018 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %;

5)      osiągnięty w 2018 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –  18,34 %;

6)      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej (siedziba Wydziału Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej) czynny od poniedziałku do piątku za  wyjątkiem wtorku od godz. 8:00 do godz. 15:00. We wtorek punkt czynny od godz. 8:00 do godz. 17:00;

7)      punkty zbierające przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych:

a)    Apteka Szwajcarska, ul. Marii Konopnickiej 4, 37-310 Nowa Sarzyna,

b)   Apteka Leków Gotowych, 37-311 Wola Zarczycka 47c,

c)    Punkt Apteczny, 37-312 Łętownia 310a/2,

d)   Apteka Prywatna, ul. Kościuszki 37, 37-310 Nowa Sarzyna;

8)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.;

9)      adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

a)    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej (siedziba Wydziału Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej).

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Na terenie Nowej Sarzyny przy ul. Towarowej (siedziba Wydział Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym przyjmowane są bez ograniczeń ilościowych następujące frakcje:

przeterminowane leki i chemikalia, szkło, opakowania ze szkła, papier, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, szkło okienne, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierających substancji niebezpiecznych, pochodzących z remontu lokali mieszkalnych, zimnych popiołów,

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie czynny jest od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku od godz. 8:00 do godz. 15:00. We wtorek punkt czynny od godz. 8:00 do godz. 17:00.

Uchwały Rady Miejskiej:

 

1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  

2) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi

  

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

  

5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

6) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA FORMULARZE DEKLARACJI ORAZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI DODATKOWE:

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: