Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Informacja o stystemie gospodarowania odpadami w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna


INFORMACJE OGÓLNE:

Sejm RP nowelizacją ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach zobowiązał wszystkie Gminy w Polsce do odbierania, transportu i zagospodarowania wytworzonych na ich terenie odpadów  komunalnych. Nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami w naszej gminie weszły w życie 1 lipca 2013 roku.  Odgórnie narzucono na Gminy wybór metody  naliczenia opłaty, a także wiele innych czynników mających wpływ na jej wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata ma pokryć w całości koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W Mieście i Gminie Nowa Sarzyna uchwałą Rady Miejskiej przyjęto, że opłata za odpady komunalne naliczana będzie od gospodarstwa domowego.

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych pobiera się opłatę:

1. w przypadku jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1)    od jednego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej:
a)    13,43 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
b)    26,85 zł miesięcznie w przypadku pozostałych gospodarstw;
2)    od jednego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej:
a)    19,50 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
b)    39,00 zł miesięcznie w przypadku pozostałych gospodarstw.

2.    w przypadku jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 
1)    od jednego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej:
a)    8,95 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
b)    17,90 zł miesięcznie w przypadku pozostałych gospodarstw;
2)    od jednego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej:
a)    13,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
b)    26,00 zł miesięcznie w przypadku pozostałych gospodarstw.
 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie wypełnioną deklarację. Druki są dostępne w Urzędzie oraz do pobrania tutaj.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia swojej nieruchomości w odpowiedni pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. W ramach usług dodatkowych świadczonych przez Gminę można wydzierżawić taki pojemnik za odpłatnością od przedsiębiorcy, odbierającego odpady komunalne. Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługi dodatkowe można pobrać
tutaj.

Do segregacji odpadów przedsiębiorca dostarcza nieodpłatnie:
1)    w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – worki;
2)    w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – pojemniki.
  

Częstotliwość odbioru odpadów:
1)    z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  i zagrodowej dwa razy w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu,  a raz w pozostałych miesiącach;
2)    z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
 

Szczegółowe informacje o gminnym systemie gospodarowania odpadami można uzyskać pod numerem telefonu: 17 24 13 478 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1, II - piętro, pokój nr 50, (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)

 

 

UISZCZANIE OPŁAT:

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, zgodnie ze stawką ustaloną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

 

1)  za styczeń i luty do dnia 15 marca danego roku;
2)  za marzec i kwiecień do dnia 15 maja danego roku;
3)  za maj i czerwiec do dnia 15 lipca danego roku;
4)  za lipiec i sierpień do dnia 15 września danego roku;
5)  za wrzesień i październik do dnia 15 listopada danego roku;
6)  za listopad i grudzień do dnia 15 stycznia danego roku.

 

Termin wniesienia kolejnej raty opłaty upływa w dniu 15 marca 2016 r. i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. Płatności można regulować również na podstawie otrzymanej "Informacji o wysokości opłaty" (tzw. książeczka opłat) w placówce pocztowej lub bankowej.

 

 Opłat bez prowizji można dokonywać:

1) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie (III piętro)

2) w Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Sarzynie, ul. 1 Maja 4.

3) na rachunek bankowy: 

Bank Pekao S.A.
Nr 25 1240 1792 1111 0010 6672 2466

 

Uwaga! W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podać imię, nazwisko (lub nazwę firmy, instytucji itp.) i adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

  

Wzór tytułu wpłaty:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Jan Nowak, ul. Polna 1003, Nowa Sarzyna.

 

Szczegółowe dane odbiorcy płatności:

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

ul. Mikołaja Kopernika 1

37-310 Nowa Sarzyna

NIP: 816-10-79-318

REGON: P-000529657

 

 

INFORMACJE O REALIZACJI SYSTEMU:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informuje się, że:
1)    podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna jest Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. 1-go Maja 4;
2)    miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, Sortownia – Składowisko Odpadów w Giedlarowej;
3)    osiągnięty w 2013 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła –  23,9 %;
4)    osiągnięty w 2013 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %;
5)    osiągnięty w 2013 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –  33,3 %;
6)    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej (siedziba Wydziału Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej) czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00;
7)    punkty zbierające przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych:
a)    Apteka Szwajcarska, ul. Marii Konopnickiej 4, 37-310 Nowa Sarzyna,
b)    Apteka Leków Gotowych, 37-311 Wola Zarczycka 47c,
c)    Punkt Apteczny, 37-312 Łętownia 310a/2,
d)    Apteka Prywatna, ul. Kościuszki 37, 37-310 Nowa Sarzyna;
8)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.;
9)    adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a)    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej (siedziba Wydziału Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej).
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Na terenie Nowej Sarzyny przy ul. Towarowej (siedziba Wydział Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym przyjmowane są bez ograniczeń ilościowych następujące frakcje:

- szkła,

- papieru,

- tworzyw sztucznych,

- metali, opakowań wielomateriałowych,

- odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

- odpadów zielonych,

- tekstyliów,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

- szkła okiennego,

- zużytych opon,

- odpadów z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierających substancji niebezpiecznych, pochodzących z remontu lokali mieszkalnych,

- zimnych popiołów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej:

 

1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  

2) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi

  

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

  

5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

6) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA FORMULARZE DEKLARACJI ORAZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI DODATKOWE:

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: