Home Map Tel

Informacja o stystemie gospodarowania odpadami w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna


 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Sejm RP nowelizacją ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach zobowiązał wszystkie Gminy w Polsce do odbierania, transportu i zagospodarowania wytworzonych na ich terenie odpadów  komunalnych. Nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami w naszej gminie weszły w życie 1 lipca 2013 roku.  Odgórnie narzucono na Gminy wybór metody  naliczenia opłaty, a także wiele innych czynników mających wpływ na jej wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata ma pokryć w całości koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W Mieście i Gminie Nowa Sarzyna uchwałą Rady Miejskiej przyjęto, że opłata za odpady komunalne naliczana będzie od gospodarstwa domowego.

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobiera się opłatę.
Od dnia 1 lutego 2021 roku miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

 

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i wielorodzinna:
1) jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
a)    gospodarstwo 1 osobowe – 26,00 zł,
b)    gospodarstwo 2 osobowe – 52,00 zł;

c)    gospodarstwo 3 osobowe i większe – 78,00 zł
2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
a)    gospodarstwo 1 osobowe – 52,00 zł,
b)    gospodarstwo 2 osobowe – 104,00 zł;

c)    gospodarstwo 3 osobowe i większe – 156,00 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, wynosi miesięcznie:

 

1)   gospodarstwo 1 osobowe – 0,50 zł;

2)   gospodarstwo 2 osobowe – 1,00 zł;

3)   gospodarstwo 3 osobowe i większe – 1,50 zł.

 

Stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i wielorodzinna:
1) jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
a)    gospodarstwo 1 osobowe – 22,50 zł,
b)    gospodarstwo 2 osobowe – 45,00 zł;

c)    gospodarstwo 3 osobowe i większe – 63,50 zł
2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
a)    gospodarstwo 1 osobowe – 45,00 zł,
b)    gospodarstwo 2 osobowe – 90,00 zł;

c)    gospodarstwo 3 osobowe i większe – 127,00 zł

 

Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w terminach:

 

1)    pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2)    nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia swojej nieruchomości w odpowiedni pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. W ramach usług dodatkowych świadczonych przez Gminę można wydzierżawić taki pojemnik za odpłatnością od przedsiębiorcy, odbierającego odpady komunalne. Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługi dodatkowe można pobrać poniżej.

Do segregacji odpadów przedsiębiorca dostarcza nieodpłatnie:
1)    w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – worki;
2)    w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – pojemniki.
  

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
Odbiór bezpośrednio z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych zgodnie z harmonogramem ich zbiórki i zagospodarowanie:
1) odpadów zmieszanych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
- z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach raz na miesiąc,
- z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;
2) odpadów zebranych selektywnie, takich jak papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne:
- z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej raz w miesiącu,
- z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu;Szczegółowe informacje o gminnym systemie gospodarowania odpadami można uzyskać pod numerem telefonu: 17 24 13 177 wew. 217 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30)


UISZCZANIE OPŁAT:

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, zgodnie ze stawką ustaloną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

 

1)  za styczeń i luty do dnia 15 marca danego roku;
2)  za marzec i kwiecień do dnia 15 maja danego roku;
3)  za maj i czerwiec do dnia 15 lipca danego roku;
4)  za lipiec i sierpień do dnia 15 września danego roku;
5)  za wrzesień i październik do dnia 15 listopada danego roku;
6)  za listopad i grudzień do dnia 15 stycznia danego roku.

 

Opłat można dokonywać:

 

W związku z wprowadzeniem indywidualnych kont dla każdego mieszkańca w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za usługi dodatkowe (dzierżawa pojemnika i/lub stojaka), należy ich dokonywać na otrzymane w przesłanych pismach indywidualne nr rachunków bankowych.

Powyższych opłat nie należy łączyć!

   

Zaległości wobec Gminy Nowa Sarzyna w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub za usługi dodatkowe (dzierżawa pojemnika), z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) należy wpłacać na podany poniżej nr rachunku bankowego:

05 9430 0006 1000 1182 2000 0011

Tytuł przelewu: zaległość za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nazwa firmy lub instytucji i adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

 

 

Szczegółowe dane odbiorcy płatności:

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

ul. Mikołaja Kopernika 1

37-310 Nowa Sarzyna

NIP: 816-10-79-318

REGON: P-000529657

  

INFORMACJE O REALIZACJI SYSTEMU:

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) informuje się, że:

1)    podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna jest Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. 1-go Maja 4;

2)    miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów  stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów;

3)     osiągnięty w 2020 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła –  33,32 %;

4)    osiągnięty w 2020 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %;

5)    osiągnięty w 2020 r. przez gminę Nowa Sarzyna poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania –  0 %;

6)    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., czynny od poniedziałku do piątku, za  wyjątkiem wtorku, od godz. 8:00 do godz. 15:00. We wtorek punkt czynny od godz. 8:00 do godz. 17:00;

7)    punkty zbierające przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych:

a)    Apteka Szwajcarska, ul. Marii Konopnickiej 4, 37-310 Nowa Sarzyna,

b)   Apteka Prywatna, ul. Kościuszki 37, 37-310 Nowa Sarzyna;

8)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.;

9)    adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

a)    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej (siedziba Wydziału Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej);

10)   adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

        a)    "OSAK” Marcin Osmyk - ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa - folia odpadowa, sznurek,

        b)    TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. - ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica - opony rolnicze.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Na terenie Nowej Sarzyny przy ul. Towarowej (siedziba Wydział Obsługi Technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym przyjmowane są bez ograniczeń ilościowych następujące frakcje:

przeterminowane leki i chemikalia, szkło, opakowania ze szkła, papier, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, szkło okienne, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierających substancji niebezpiecznych, pochodzących z remontu lokali mieszkalnych, zimnych popiołów.

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie czynny jest od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku od godz. 8:00 do godz. 15:00. We wtorek punkt czynny od godz. 9:00 do godz. 17:00.

 

Uchwały Rady Miejskiej:

1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- uchwała z dnia 30 listopada 2020 r.

- zmiana uchwały z dnia 30 października 2017 r.

- uchwała z dnia 27 czerwca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 marca 2013 r. 

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 24 lutego 2014 r.

  

2) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi

- uchwała z dnia 27 czerwca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 24 lutego 2014 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 marca 2013 r.

  

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

- uchwała z dnia 28 grudnia 2020 r.

- zmiana uchwały z dnia 25 maja 2020 r.

- zmiana uchwały z dnia 24 lutego 2020 r.

- uchwała z dnia 29 kwietnia 2019 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 marca 2013 r.

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 24 lutego 2014 r.

 

4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- uchwała z dnia 27 kwietnia 2020 r.

- uchwała Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 lutego 2020 r oraz uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

- uchwała z dnia 29 kwietnia 2019 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 lipca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 kwietnia 2013 r.

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 24 lutego 2014 r.

  

5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

- uchwała z dnia 27 czerwca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 29 lipca 2013 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 marca 2013 r.

 

6) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

·- uchwała z dnia 30 listopada 2020 r.

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 30 października 2017 r.

- zmiana uchwały nieobowiązującej z dnia 29 sierpnia 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 27 czerwca 2016 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 24 lutego 2014 r.

- uchwała nieobowiązująca z dnia 25 listopada 2013 r.

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA FORMULARZE DEKLARACJI ORAZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI DODATKOWE:

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: