Home Map Tel

Regulamin Porządkowy Kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012"

14-02-2013

 

 REGULAMIN  PORZĄDKOWY KOMPLEKSU  BOISK  SPORTOWYCH   „MOJE  BOISKO – ORLIK  2012” W  NOWEJ  SARZYNIE 


1. Administratorem zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie.
2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku  odrębniym harmonogramem  przez  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się  w  rejestrze użytkowników na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość  lub w  Dzienniku  Zajęć prowadzonym przez trenera środowiskowego.
7. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w kasie MOSiR-u lub na bieżąco  z trenerem środowiskowym.
8. Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym, ćwiczący korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy,
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu z trenerem środowiskowym, 
c) kluby sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych  zgodnie z dokonaną  rezerwacją   u administratora lub  trenera środowiskowego sprawującego nadzór nad boiskiem.
9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
10. Sprzęt sportowy wydaje trener środowiskowy. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.
11. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
12. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu trenerowi środowiskowemu.
13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
14. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
b) stosowanie się do poleceń trenera (instruktora),
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) dokonanie wpisu w rejestrze użytkowników,
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
f) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich o wysokich korkach oraz obuwia z kolcami;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni boisk;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i) przebywania po zmroku na terenie  boisk osobom poniżej 15 roku życia ;
j) wprowadzania zwierząt;
k) korzystania z boisk bez zgody administratora lub trenera środowiskowego.
16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 14 -15 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
c) nakazać opuszczenie terenu boisk;
d) zakazać dalszych wstępów na kompleks.
17. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać Policję.
18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
19. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag trenera środowiskowego.
21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
22. Teren  objęty jest ciągłym monitoringiem.

 

Obuwie zgodne z regulaminem:

 

Obuwie niezgodne z regulaminem:


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: