Home Map Tel

OZE

Regulamin projektu

30-08-2016

Regulamin naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektów z zakresu

 Odnawialnych Źródeł Energii planowanych do realizacji przez Gminę Nowa Sarzyna

 

 

 

I.   INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa w projekcie mieszkańców (zwanych dalej Uczestnikiem) Gminy Nowa Sarzyna (zwanej dalej Gminą)

Nabór dokumentów rekrutacyjnych od Uczestników:

- ankiety wstępna doboru instalacji OZE,

- oświadczenia kryteria rekrutacji,

- deklaracji udziału w projekcie, umowy użyczenia

- projekt umowy użyczenia

zwanych łącznie w dalszej części Wnioskiem prowadzony jest przez Gminę w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 Rozwój OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

1.    Wnioski od mieszkańców będących właścicielami/współwłaścicielami/użytkownikami budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy przyjmowane będą w następującym zakresie:

1.   zakup i montaż kolektorów słonecznych, 

2.   zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, 

3.   zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę,

4.   zakup i montaż pomp CO i CWU.

2.    Zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pochodzenia węglowego

4. Projekt będzie realizowany przez Gminę wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 -2020. 

5.    Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie do 85%/70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15%/30% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie lub budynku gospodarczym). W przypadku wystąpienia w projekcie kosztów niekwalifikowanych Uczestnik pokrywa 100% tych kosztów.

6.    Jednocześnie Gmina informuje, że wystąpi do Urzędu Skarbowego o zwrot części podatku VAT naliczonego.

7.    Zamontowane urządzenia i instalacje przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia projektu (zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność) stanowić będą własność Gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/współwłaścicielom/użytkownikom nieruchomości. Po tym okresie zostaną przekazane zgodnie z trybem i przepisami prawa Uczestnikowi na własność.

8.    Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, telefonicznie pod nr tel. 17 24 13 177 w godzinach pracy Urzędu, lub na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu

9.    Złożony kompletny wniosek zostanie zarejestrowany, a składający otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku na kserokopii pierwszej strony wniosku.

10.    Wniosek niekompletny lub złożony przed lub po terminie pozostanie bez rozpatrzenia,
o czym tut. urząd  nie będzie informował.

11.    Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek na jeden obiekt mieszkalny.

12.     Gmina zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w formie aneksu o czy powiadomi wszystkich zainteresowanych na oficjalnej stronie Urzędu www.nowasarzyna.eu

 

 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW

 

1.      Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 12 września 2016 r. do 26 września 2016 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Mikołaja Kopernika 1
w godzinach od 7:30  do 15:30. 

2.      Gmina zastrzega sobie prawo do przedłożenia okresu naboru określonego w pkt. 1. Wszystkie Wnioski złożone po terminie naboru określonego w pkt. 1 umieszczane będą na tzw. „Dodatkowej liście rezerwowej”. O wprowadzeniu danego Wniosku z „Dodatkowej listy rezerwowej” na listę podstawową decydować będzie weryfikacja tych Wniosków prowadzona zgodnie z przyjętymi kryteriami punktowymi. Pierwszeństwo do umieszczenia Wniosku na liście podstawowej będą miały osoby, które znalazły się na Liście rezerwowej Wniosków złożonych w terminie określonym w pkt. 1.

 

 

III.  KTO MOŻE APLIKOWAĆ

 

1.    Osoby fizyczne zameldowane/zamieszkałe na terenie Gminy Nowa Sarzyna, będące właścicielem współwłaścicielem lub użytkownikiem nieruchomości/budynku mieszkalnego, na którym zamontowana zostanie instalacja OZE oraz gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego.

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę  na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia) lub na etapie składania Wniosku upoważnić jedną osobę do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli w całym procesie realizacji projektu.

2.    Osoby nieposiadające zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

 

IV.    DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE  MIESZKAŃCA DO PROJEKTU

 

1. Kompletny wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE  składa się z:

1)      Ankiety wstępnej doboru instalacji OZE

2)      Deklaracji udziału w projekcie

3)      Oświadczenia kryteria rekrutacji

4)      Umowy użyczenia nieruchomości

2.        Wszystkie dokumenty należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola) podpisać przez właściciela/wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego.

3.         Ankietę, deklarację, umowę użyczenie jednostronnie podpisaną oraz oświadczenia  należy dostarczyć w jednym egzemplarzu.

4.         W przypadku dopuszczenia możliwości wnioskowania o więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE w ramach projektu, należy złożyć jeden wniosek, w jednym terminie, obejmujący wszystkie rodzaje wnioskowanych instalacji. Informacja taka zawarta jest w zał. 1 Ankieta wstępna doboru instalacji OZE.  

5.         Gmina zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru tylko do jednej instalacji OZE.

6.         Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 26 września 2016 r. o godz. 15.30.

 

 

V. PROCEDURA WYBORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW  

 

1.       Wybór Uczestników do projektu przeprowadzony zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym - punktowym.  

 

Kryteria formalne:

1.      Uregulowany stan prawny nieruchomości;

2.      Budynek mieszkalny - zamieszkały;

3.      Instalacje kolektorów słonecznych i fotowoltaiki nie mogą być montowane na pokryciu dachu z eternitu;

4.      Deklarację, umowę i inne dokumenty podpisane są przez właściciela/współwłaścicieli nieruchomości. (w przypadku nieobecności właściciela lub współwłaściciela należy do deklaracji dołączyć pisemne upoważnienie do podpisywania deklaracji, ankiety i oświadczenia w imieniu właściciela/współwłaściciela);

5.      Lokalizacja nieruchomości na terenie Gminy;

6.      Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy na dzień składania Wniosku. Dla osób posiadających zaległości o których mowa powyżej w dniu rozpoczęcia naboru ankiet kryterium będzie spełnione w przypadku ich opłacenia przed złożeniem deklaracji i ankiety.  Złożone ankiety będą weryfikowane z danymi urzędu.

 

2. Kryteria merytoryczne - punktowe:

 

Kryterium I – wybrany rodzaj instalacji OZE

1)      Instalacja fotowoltaiczna                          0 pkt

2)      Kolektory słoneczne, pompy ciepła          5 pkt

3)      Instalacja kotła na biomasę (pellet)         10 pkt

Kryterium IIa – sposób ogrzewania budynku (dla instalacji kotła na biomasę - pellet)

1)      Węglowe                                     10  pkt

2)      Inne                                                0  pkt

Kryterium IIb – sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej – c.w.u. (dla kolektorów słonecznych + pomp ciepła)

1)      Węglowe                                   – 10 pkt

2)      Inne                                               0  pkt

Kryterium III – wielkość projektowanej instalacji (max liczba punktów -10 pkt):

Kryterium będzie rozpatrywane odrębnie dla każdego rodzaju wnioskowanej instalacji OZE. Liczba pkt wyliczana będzie wg wzoru:

 

P = Mmin / Mw * 10

gdzie:

P – liczba przyznanych punktów

Mmin – instalacja o najniższej mocy  spośród złożonych wniosków

Mw – moc instalacji wnioskowanej przez mieszkańca

Kryterium IV – gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego:

W kryterium można uzyskać 2 pkt. za spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

1)      posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,

2)      otrzymanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup,

3)      zameldowanie w gospodarstwie domowym co najmniej jednej osoby z orzeczeniem  o niepełnosprawności,

4)      posiadanie przez zameldowanych członków gospodarstwa domowego prawa do świadczenia rodzinnego,

5)      zameldowanie w gospodarstwie rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, lub zameldowana jest  rodzina zastępcza. 

 

3.       Powyższe kryteria muszą pozostać spełnione również na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i będą weryfikowane również na tym etapie.

4.       Po zebraniu wszystkich Wniosków przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna i merytoryczna - punktowa w efekcie której utworzona zostanie Lista podstawowa Uczestników i Lista rezerwowa.

5.       Lista podstawowa – złożona zostanie z Uczestników, którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalną i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji merytorycznej – punktowej. Każdemu Uczestnikowi na podstawie danych z ankiety technicznej przydzielona zostanie wstępnie moc zainstalowana wybranej instalacji OZE. Osoby umieszczone na liście podstawowej uszeregowane zostaną w kolejności malejącej licząc od największej liczby przyznanych punktów aż do wyczerpania limitu mocy zainstalowanej dostępnej dla określonej kategorii OZE (energia słoneczna tj. kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – limit 2 MW mocy zainstalowanej; kotły na biomasę – limit 5 MW mocy zainstalowanej; pompy ciepła – limit 5 MW mocy zainstalowanej).

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc zostanie wyczerpana, a występować będą osoby z taką samą liczbą punktów, wówczas wśród tej grupy osób przeprowadzone zostanie losowanie,  które wyłoni osoby zakwalifikowane oraz osoby rezerwowe.

6.       Na liście podstawowej nie mniej niż 10% Uczestników musi spełniać kryterium ubóstwa energetycznego określonego w Kryterium IV. W przypadku nie uzyskania w/w założenia Gmina zastrzega sobie prawo zmiany listy podstawowej poprzez wprowadzenie z wstępnej listy rezerwowej osób spełniających kryterium ubóstwa energetycznego na listę podstawową.

7.       Lista rezerwowa – złożona będzie z Uczestników, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu mocy zainstalowanej nie zmieścili się na Liście podstawowej.

8.       Dodatkowa lista rezerwowa – złożona będzie z Uczestników, którzy złożyli Wnioski po wyznaczonym terminie składania Wniosków.

9.       W terminie 30 dni od ostatniego dnia składania Wniosków o którym mowa w pkt. IV.6 na stronie internetowej Gminy umieszczona zostanie lista Wniosków, które znalazły się na „Liście podstawowej” zawierająca:

- imię i nazwisko,

- nr ewidencyjny działki

- wybraną instalację OZE

- przyznaną moc zainstalowaną

- przyznaną liczbę punktów

W tym samym czasie opublikowana zostanie Lista rezerwowa Uczestników projektu

10.   Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie pozytywny wynik kontroli wstępnej (weryfikacji technicznej przeprowadzonej na etapie bezpośredniej inwentaryzacji stanu technicznego budynku) przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania. Wynik weryfikacji technicznej jest ostateczny. Dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz oceny  w trakcie kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania. Koszt przeprowadzenia weryfikacji technicznej w szacunkowej wysokości 80,00 zł netto/obiekt (98,40 zł brutto/obiekt) jest bezzwrotny i pokrywa Uczestnik projektu. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wynajęcia specjalistycznej firmy, która przeprowadzi w/w weryfikację techniczną. Do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej zobowiązani będą tylko Uczestnicy znajdujący się na wstępnie ustalonej liście podstawowej.

11.   Osoby, które znalazły się na Podstawowej liście rankingowej zobowiązane są w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania na stronie Urzędu Podstawowej listy rankingowej wpłacić opłatę za Weryfikację techniczną obiektu. Informacja o dokonywaniu opłat za weryfikację techniczną umieszczona zostanie na stronie internetowej Gminy wraz z publikacją Podstawowej listy rankingowej. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją w udziale w projekcie.

12.   Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia związanego z przyznaniem określonej liczby punktów i umieszczeniem poszczególnych wniosków na liście rankingowej. Odwołanie przysługuje również od rodzaju przydzielonej instalacji OZE.

13.   Odwołanie musi zostać wniesione na piśmie i powinno zawierać:

- imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr ewidencyjny działki

- nadany nr ewidencyjny Wniosku

- wybrany rodzaj instalacji OZE

- liczbę przyznanych punktów znajdujących się na opublikowanej liście rezerwowej

- uzasadnienie przedmiotu odwołania

- odwołanie powinno być podpisane przez osoby podpisane na Wniosku

14.   Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie w terminie 14 dni od dnia opublikowania Podstawowej listy rankingowej. Odwołania złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.             PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW   RPO WP NA LATA 2014 – 2020

 

1.         Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania, mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną poproszeni o:

1)    zgłoszenie się do tut. urzędu wraz z dowodem osobistym i  aktualnym wypisem z rejestru gruntów dotyczącym działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny (ewentualnie gospodarczy) lub wydrukiem z elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości, który będzie stanowić niezbędny załącznik do umowy  dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym  i finansowym,

2)    dostarczenie  dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium III (gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego), tj. orzeczenie o niepełnosprawności lub inny ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby zameldowanej w gospodarstwie domowym,

3)    podpisanie umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia udziału własnego w kosztach realizacji projektu.

Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie w umowie i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy. 

2.    Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy.  Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Gminy  jest tożsame z wykreśleniem uczestnika z listy wniosków zakwalifikowanych do projektu. 

3.    Ostateczna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa zostanie umieszczona  na stronie internetowej http://www.nowasarzyna.eu według numerów ewidencyjnych, przyporządkowanych każdemu uczestnikowi na etapie złożenia wniosku. 

4.    Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę podstawową uczestników projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub posiadania zaległości z ww. tytułów lub niespełnienia innych warunków określonych w regulaminie.

5.    Wybór Wniosków z listy rezerwowej realizowany będzie według uzyskanej punktacji, przy założeniu, iż w pierwszej kolejności wybierany będzie wniosek spełniający kryteria wniosku (rodzaj instalacji OZE, moc zainstalowana), który został usunięty z listy podstawowej.

6.    Uczestnicy, którzy wybrali instalacje paneli fotowoltaicznych zobowiązani są po zakończeniu ich montażu do podpisania umowy z zakładem energetyczny.

 

VII.          ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1.       Ankiety wstępna doboru instalacji OZE

2.       Deklaracji udziału w projekcie

3.       Oświadczenia kryteria rekrutacji

4.       Umowy użyczenia nieruchomości 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: