Home Map Tel

OZE

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

13-09-2016

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i dodtakowe wyjasnienia


1. W ramach projektu gmina planuje kolektory słoneczne rurowe czy płaskie?
W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano kolektory płaskie. Montowane kolektory słoneczne będą posiadać  znak jakości „Solar Keymark”.

2. Czy można łączyć instalacje?
Wnioskodawca składa jedną deklarację na jeden obiekt mieszkalny i wybiera jeden wariant instalacji.

3. Czy gmina zaplanowała podział miejsc wg miejscowości i sołectw?
Zgodnie z zapisami SZOOP beneficjent w tym przypadku Gmina zobowiązana jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, dlatego też nie przewidziano podziału miejsc na liście podstawowej wg poszczególnych sołectw, jak również wg liczby mieszkańców.

4. Ostateczny odbiorca, który wybierze instalacje kotła na biomasę będzie zobowiązany w przypadku braku wkładu kominowego żaroodpornego, ceramicznego lub ze stali emaliowanej do poniesienia takiego wydatku na koszt własny.


5. W przypadku braku faktur za energię elektryczną  można skorzystać  z elektronicznego biura obsługi klienta zakładu energetycznego, bądź skontaktować się telefonicznie bądź osobiście.

6. W przypadku braku faktur za wodę  można skontaktować się telefonicznie bądź osobiście z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowej Sarzynie.

7. Na wkład własny Gmina nie wymaga zaciągania pożyczki. Wkład własny może być pokryty ze środków własnych.

9. Jeżeli jestem właścicielem nieruchomości, ale rachunki wystawiane są na poprzedniego właściciela (osobę nieżyjącą) czy można złożyć wniosek?
Tak, ale do czasu realizacji projektu należy uporządkować sprawę z zakładem energetycznym.

10. W ramach instalacji fotowoltaicznej zaplanowano zakładanie inwerterów 3 fazowych.
Instalacja fotowoltaiczna 2 kW zajmuje ok. 14 m2, 3 kW zajmuje ok. 20 m2 , a 5 kW zajmuje ok. 35 m2

11.  Prosimy wpisywać rzeczywiste zużycie wody i energii elektrycznej. W przypadku otrzymania dofinansowania i ewentualnej kontroli projektu beneficjent ostateczny będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów na potwierdzenie zużycia wody lub energii elektrycznej.

 

12. Informacja na temat kryterium dotyczącego gospodarstwa dotkniętego problemem ubóstwa energetycznego zapis: „W gospodarstwie zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych lub zameldowana jest rodzina zastępcza”

I
lekroć w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest mowa o:
rodzinie -
oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 162 i 972); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;

rodzinie wielodzietnej -
oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. (art. 3 pkt 16 i 16a ustawy)

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: