Home Map Tel

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023

27-03-2017

UCHWAŁA NR XLIII/249/2017

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PONIŻEJ DO POBRANIA: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: