Home Map Tel

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie


Bernadeta Saj – Koordynator do spraw dostępności

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Mikołaja Kopernika 1, 37 -310 Nowa Sarzyna
tel. 17 2413177 wew. 001
e-mail:

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

 

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności strony internetowej www.nowasarzyna.eu


 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nowasarzyna.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-05-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-04-12

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Podwórny.
 • E-mail: m.podworny@nowasarzyna.eu
 • Telefon: 172413177

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy – Mikołaja Kopernika oraz 2 wejścia pomocnicze. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody z 3 stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się zamontowany przycisk przyzywowy, sygnał odbierany jest w sekretariacie. Na sygnał dźwiękowy dzwonka pracownik schodzi do klienta ze szczególnymi potrzebami.

W budynku jest winda.

Toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wokół budynku znajdują się parkingi samochodowe dla pracowników i klientów w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed Urzędem jest oświetlony oraz wyposażony w system monitoringu.

 

Utrudnienia:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

Brak tłumacza języka migowego.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: