Home Map Tel

Usługi wspierające komunikowanie

16-04-2012

Szanowni Państwo!

 

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243). Ustawa ta reguluje m.in. zakres, zasady i sposób obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, (tzw. osoby uprawnione) w kontaktach z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) oraz innych wskazanych środków komunikowania się. Przepisy ustawy nakładają na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie (Urząd) wprowadza następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

1) wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.nowasarzyna.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.nowasarzyna.eu;

2) osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej: ;

3) może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem:  17 24 13 111;

4) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM ( systemu językowo-migowego)  lub   SKOGN  (sposobu  komunikowania   się  osób głuchoniewidomych);

5) może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika;

6) świadczenie usługi tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN jest bezpłatne dla osób
uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016);

7) osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się;

8) w celu skorzystania z tłumacza PJN, SJN łub SKOGN należy zgłosić Urzędowi chęć świadczenia usługi ze wskazaniem metody komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem     załatwienia sprawy. Nie dotyczy to sytuacji nagłych;

9) zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu, za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: lub pod numerem faksu: 17 24 13 111 (formularz wniosku – poniżej dostępny do pobrania);

10) w momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej,   w   terminie   przez   nią   wyznaczonym   lub   z   nią uzgodnionym;

11) w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień;

12) osoba realizująca świadczenie jest zobowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, z wyjątkiem sytuacji gdy:

- zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób;
- osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

13) Urząd udostępnia wszelkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek;

14) niniejszą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.nowasarzyna.eu oraz na tablicy ogłoszeń.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: